Obecně závazná vyhláška č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 19/2001
Sbírka 15
Datum vydání 04.10.2001
Datum účinnosti 01.11.2001
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 4. 10. 2001 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl..m. Prahy, se mění takto :

V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet :

 

“Braník 2612/219 3712

Michle 3185/8 47

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav na pozemcích, práv a závazků

Nusle 101/2 525 49 819085,-

Záběhlice 2848/681 848 1402 663371,-”

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet :

 

“Smíchov 1755 125

Smíchov 1771 133

Smíchov 1773 153

Smíchov 1777 82

Smíchov 1859 149

Smíchov 1861 157

Smíchov 1868 157

Smíchov 1879 143

Smíchov 1931 219

Smíchov 1933 152

Jinonice 528/1 123

Jinonice 530 188

Jinonice 538 406

včetně terénních a sadových úprav na pozemcích”

 

3. V příloze č. 7 části A se za část Praha 11 vkládá nová část Praha 12, která včetně nadpisu zní:

“Praha 12

Modřany 18/1 1386

včetně terénních a sadových úprav”

 

 

 

 

4. V příloze č. 7 části A se před část Praha - Újezd vkládá nová část Praha - Uhříněves, která včetně nadpisu zní:

“Praha - Uhříněves

Uhříněves 1100 5333961,70

na pozemku parc.č. 673/8 v k.ú. Uhříněves”

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l. listopadu 2001.

 

 

Ing. arch. Jan K a s l , v. r.

primátor hlavního města Prahy

Ing. Petr Š ve c , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy