Obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
Číslo 19/2007
Datum vydání 14.12.2007
Datum účinnosti 01.01.2008
Datum zrušení 01.01.2012
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry
Plné znění

19.

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

 

kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

 

 

            Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 13.12.2007 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona  č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

§ 1

Výherní hrací přístroje1) lze s výjimkou přístrojů povolených dle § 18 odst.1 písm. c) zákona č. 202/1990 Sb.,        o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, provozovat pouze na místech a v čase uvedených v příloze k této vyhlášce.

 

 

§ 2

Výherní hrací přístroje, jejichž provozování bylo povoleno před nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat po dobu platnosti vydaného povolení i na místě a v čase neuvedených v příloze k této vyhlášce, a to za podmínek stanovených ve vydaném povolení.

 

 

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) § 2 písm. e) a § 17 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,  ve znění zákona č. 149/1998 Sb.

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

18/2011 Obecně závazná vyhláška č.18/2011 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

13/2010 Obecně závazná vyhláška č. 13/2010 Sb. hl. m. Prahy
20/2009 Obecně závazná vyhláška č. 20/2009 Sb. hl. m. Prahy
5/2009 Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 Sb. hl. m. Prahy
19/2008 Obecně závazná vyhláška č. 19/2008 Sb. hl. m. Prahy