Vyhláška č. 1/1998 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/1972 Sb. NVP, o zvláštním užívání místních komunikací na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 1/1998
Sbírka 01/1998
Datum vydání 06.01.1998
Datum účinnosti 01.02.1998
Plné znění
Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 6.1.1998 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 3/1972 Sb. NVP, o zvláštním užívání místních komunikací na území hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky Národního výboru hlavního města Prahy č. 1/1979 Sb. NVP, vyhlášky Národního výboru hlavního města Prahy č.1/1980 Sb. NVP a vyhlášky Národního výboru hlavního města Prahy č. 2/1985 Sb. NVP se zrušuje.


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1998.


RNDr. Jan K o u k a l , CSc. v.r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Š v e c v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy