Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 1/2004
Sbírka 1
Datum vydání 29.01.2004
Datum účinnosti 01.03.2004
Plné znění

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 1. 2004 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

 

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, ,  obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy a  obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Strašnice                        4                        728

   Záběhlice                        458 (id. 1/2)                        173

   Záběhlice                        493/1 (id. 1/2)                        4551

   Záběhlice                        2308/2 (id. 6/8)                        3680

   Záběhlice      2308/3 (id. 6/8)                        383

   Záběhlice                        2308/7 (id. 6/8)                        366

   Záběhlice                        2309/1                        2457

   Záběhlice                        2309/8                        1226

   Záběhlice                        2310/1                        1677

   Záběhlice                        2310/6                        65

   Záběhlice                        2310/7                        166

   Záběhlice                        2311/1                        3815

  včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem 

  zápisu do KN“

 

 

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha - Běchovice na konci doplňuje tento výčet:

 

„Běchovice                        639/2                        6260

 Běchovice                        640                        219                        7

 Běchovice                        641                        46

 Běchovice                        642                        369

 Běchovice                        643                        4606

včetně staveb bez č. pop. a  terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se za část Praha 18 vkládá nová část Praha – Petrovice, která včetně

     nadpisu zní:

 

„Praha - Petrovice

 Petrovice                        202/10                        1597

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem

 zápisu do KN“

 

 

 

4.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha 6 slova:

 

„Dejvice           4785                             1391“

 

nahrazují slovy:

„Dejvice                        4785/1                        995“

 

 

 

5.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky                        2109/3                        450

  Stodůlky                        2245/17                        3341

  včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav“

 

 

 

 

6.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kyje

 část pozemku parc. č. 2756/18 o výměře 99 m2 v k.ú. Kyje, definovaná geometrickým plánem

 č. 1517-111/2003 ze dne 18. 8. 2003 jako díl „a“ pozemku parc. č. 2756/1 v k.ú. Kyje“

 

 

 

7.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Řepy                                                                                                                          381.964,81

 stavba parkoviště pro 22 osobních automobilů na pozemcích parc. č. 1142/801, 1142/802 a  1142/803 v k.ú. Řepy v pořizovací hodnotě 381.964,81 Kč“     

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2004.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v.  r.

 primátor hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.  r.

náměstek primátora hl. m. Prahy