Obecně závazná vyhláška č. 21/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 21/2002
Sbírka 15
Datum vydání 03.10.2002
Datum účinnosti 01.11.2002
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 3.10.2002 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 132/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

                                                                             Čl. I

Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2001 Sb.hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 27/2001 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 1.    V příloze č. 1 oddíl 5 odstavec 5 pododstavec 5f se za nadpis „5f) NL – louky, pastviny“ vkládá nová část, která zní: „Funkční využití:  trvalé travnaté kultury, soliterní porosty.“

 2.    V příloze č. 1  oddíl 13 odstavec 8 se za slovo „Výstavba“ vkládají slova: „ve vybrané části“.

 3.    V příloze č. 1  Grafické znázornění oddílu 13 – podmíněnost staveb bod číslo 8 zní „(8) Výstavba ve vybrané části Západního města je možná až po vybudování komunikace Jinočanská“ a nahrazuje se dosavadní zákres novým zákresem, který zní: „(8) Výstavba ve vybrané části Západního města je možná až po vybudování komunikace Jinočanská“.

 4.    V příloze  č.2 se za řádek

„89|DK|25 Horní Počernice – komunikační propojení Ve Žlíbku - Náchodská“

vkládá nový řádek, který zní:

„90|DK|51 Uhříněves – komunikační spojka Přátelství - Bečovská“.

 5.    V příloze č. 2 se  zrušuje řádek:

„15|TK|5 Praha 5 – Kanalizace a ČS Slivenec“.

 6.    V příloze  č.2 se za řádek

„46|TK|34 Libuš DUN “

vkládají nové řádky, které znějí:

„47|TK|46 Slivenec – systém odkanalizování“

„47|TK|54 Velká Chuchle – systém odkanalizování“

„48|TK|19 Čakovice –vybudování kanalizačního obchvatu”

„48|TK|33 Letňany –vybudování kanalizačního obchvatu”.

 7.    V příloze  č.2 se za řádek

„4|TV|35 Lipence – připojení vodovodním řadem na stáv. síť VDJ Lipence a VDJ Baně “

vkládá nový řádek, který zní:

„15|TV|6 Praha 6 – přeložka části vodovodního řadu DN 1200“.

 8.    V příloze č. 3 se za tabulku označenou Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/05 ze dne 25.10.2001 vkládá text, který zní:

 

„Změny Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.   47/07 ze dne 3.10.2002. 

 

číslo změny

městská část

předmět změny

Průsvitka výkresu č.

Z 0002

Praha 4

změna ve využití území u kongresového centra

4,5,37

Z 0017

Dolní Chabry

výstavba rodinných domů

4,37

Z 0031

Suchdol

rehabilitace stávajícího parku a obytná výstavba

26,28,31

Z 0151

Klánovice

výstavba rodinného domu

4

Z 0156

Nebušice

výstavba rodinného domu

4,37

Z 0157

Praha 10

výstavba obytných domů

4,30,37

Z 0158

Praha 10

výstavba rodinného domu

4,30,37

Z 0171

Praha 5

změna využití území na všeobecně obytné území a území obchodu a služeb

4

Z 0172

Praha 5

výstavba rodinného domu

4

Z 0175

Praha 5,

vyhlášení  VRÚ

4

Z 0181

Šeberov

vybudování klusáckého areálu se zázemím

4,37

Z 0182

Uhříněves

změna časového horizontu výstavby komunikační spojky Přátelství – Bečovská a vyhlášení veřejně prospěšné stavby

4,5,25

Z 0185

Zličín, Praha 13, Řepy

odklon komunikace od stávající obytné části

4,5,25

Z 0186

Zličín

zřízení okružní křižovatky

4,5,25,30

Z 0189

Uhříněves,

ucelení ploch sloužících oddechu

4

Z 0192

Uhříněves

výstavba objektů pro obchod a služby

4,37

Z 0195

Uhříněves

využití území pro služby a nerušící výrobu

4,37

Z 0196

Uhříněves

využití území pro služby a nerušící výrobu

4,37

Z 0198

Uhříněves

výstavba rodinných domů

4,37

Z 0199

Uhříněves

výstavba náměstí

4,30,37

Z 0202

Ďáblice

posunutí biokoridoru

4,19,30

Z 0206

Přední Kopanina

výstavba rodinného domu

4,37

Z 0207

Praha 12

výstavba stájí a výběhu pro chov koní

4,37

Z 0209

Praha 13, Řeporyje

úprava vyhl.č.32/1999 Sb.hl.m.Prahy, oddíl 13, bod 8), změna rozsahu území pro výstavbu ve vybrané části Západního města, podmíněnou vybudováním komunikace Jinočanské

 

Z 0210

Praha 12

výstavba rodinného domu se sídlem firmy

4,37

 

Z 0213

Praha 13

změna využití ploch na funkci všeobecně obytné území

4

Z 0216

Kbely

využití stáv.objektu jako sídla samosprávy

4,37

Z 0218

Kunratice, Praha 4

výstavba obytné lokality "Zelené údolí"

4,30,37

Z 0219

Kunratice

stavba autodílny, kanceláře a parkovacích ploch

4

Z 0228

Nedvězí

zahrada u rodinného domu

4,30,37

Z 0235

Praha 12

vybudování záchytného parkoviště P+R

4,5

Z 0239

Praha 6

přeložka části vodovodního řadu DN 1200  (ÚPn - výkr.č.9)
vyhlášení veřejně prospěšné stavby  (ÚPn - výkr.č.25)

9

Z 0240

Slivenec, Velká Chuchle

řešení systému odkanalizování  (ÚPn - výkr.č.9)
zrušení veřejně prospěšné stavby 15 TK 5  (ÚPn - výkr.č.25)
vyhlášení veřejně prospěšné stavby

9,25

Z 0241

Čakovice, Letňany

vybudování kanalizačního obchvatu  (ÚPn - výkr.č.9)
vyhlášení veřejně prospěšné stavby  (ÚPn - výrk.č.25)

9,25

Z 0244

Uhříněves

výstavba areálu pro volný čas

4

Z 0246

Uhříněves

výstavba rodinných domů

4,8,37

Z 0252

Šeberov

upřesnění umístění obytných a parkových ploch při zachování stáv.poměrů

4,37

Z 0253

Čakovice

vybudování sportovního areálu pro místní obytnou skupinu

4,30,37

Z 0254

Čakovice

dostavba a rekonstrukce stávajícího obytného objektu

4,37

Z 0256

Praha 3

výstavba rodinného domu

4,30,37

Z 0257

Praha 6

změna využití území na veřejné vybavení bez bližší specifikace

4,25,37

Z 0258

Praha 13

výstavba rodinného domu

4,30,37

                                                                                                                                                                  

                                                                                 Čl. II

 Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem 1. listopadu 2002.

 

                                                                   RNDr. Igor  N ě m e c , v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

Ing. Petr  Š v e c , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy