Obecně závazná vyhláška č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 21/2001
Sbírka 16/2001
Datum vydání 25.10.2001
Datum účinnosti 01.11.2001
Plné znění

 

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 10. 2001 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto :

 

  1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet :

“Nové Město

1015

389

203”

 

  1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet :

“Hlubočepy

891/9

89

969

Hlubočepy

891/12

83

970

Hlubočepy

891/13

84

971

Hlubočepy

891/14

85

972

Hlubočepy

891/10

974

 

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav na pozemcích”

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet :

Hostivař

271

625

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav”

 

4. V příloze č. 7 části B se před část Praha 5 vkládá nová část Praha 4, která včetně nadpisu zní :

“Praha 4

Michle

protihluková stěna v pořizovací hodnotě celkem

7,600.919,90 Kč

postavená na pozemku

520/1”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2001.

 

 

 

Ing. arch. Jan K a s l

primátor hl.m. Prahy

 

 

Ing. Petr Š v e c

náměstek primátora hl.m. Prahy