Nařízení č. 22/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 22/2002
Sbírka 16
Datum vydání 08.10.2002
Datum účinnosti 01.11.2002
Plné znění

 

 

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 8. 10. 2002 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto nařízení:

 

 

Čl. I

 

Vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 43/2000 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 23/2001 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1.    V příloze  č.1 se za řádek

„Radlická radiála | Praha 5 | Jinonice Radlice“

vkládá nový řádek, který zní:

„Smíchov – jih | Praha 5 | Hlubočepy Smíchov“.

 

2.    V příloze č. 1 se do grafické části vkládá grafické znázornění velkého rozvojového území „Smíchov – jih“.

 

 

                                                                                                                                        

Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti  dnem 1. listopadu 2002.

 

 

                                            RNDr. Igor N ě m e c , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

Ing. Petr Š v e c , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy