Vyhláška č. 22/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o odejmutí svěřeného nemovitého majetku městské části Praha 3
Číslo 22/1995
Sbírka 07/1995
Datum vydání 25.05.1995
Datum účinnosti 01.06.1995
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo vydat podle ust. § 16, odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Oprávnění městské části Praha 3 hospodařit se svěřeným majetkem - závodem 01 ČSAD - Praha 3, čp. 2418 s pozemky parc. č. 3541/1, 3541/4 a 3543, k. ú. Žižkov a školou J. A. Komenského, čp. 400 s pozemky parc. č. 1822, 1823/1, k. ú. Žižkov, se odnímá v souladu s článkem 5, odst. 1 Statutu hl.m. Prahy - II. části.

Čl.2

Toto oprávnění se městské části odnímá z důvodu celoměstského zájmu, jako náhrada za pohledávku hlavního města Prahy vůči městské části Praha 3 ve výši 110 452 tis. Kč, kterou se rozhodlo ZHMP svým usnesením č. Z 110 ze dne 27. 4. 1995 nevymáhat.

Čl.3

Zastupitelstvo hlavního města Prahy stanovuje, že náhradou za odejmutí oprávnění hospodaření se svěřeným majetkem, uvedeným v čl. 1, bude finanční náhrada ve výši l,-- Kč.

Čl.4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1995.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy