Nařízení č. 23/2001 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 43/2000 Sb. hl. m. Prahy, a nařízení č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře pro trasy městské kolejové dopravy
Číslo 23/2001
Sbírka 18
Datum vydání 11.12.2001
Datum účinnosti 01.01.2002
Plné znění

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 11. 12. 2001 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto nařízení:

Čl. 1

Vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 43/2000 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

Čl. 3a včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

“Stavební úřad může v odůvodněných případech, po dohodě s dotčenými orgány státní správy a po vyjádření hlavního města Prahy4), povolit výjimku ze zákazu uvedeného v čl. 3.

___________________________________________________________________________

4) kladné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy“

Čl. 2

Nařízení č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře pro trasy městské kolejové dopravy, se mění takto:

§ 4 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

“Stavební úřad může v odůvodněných případech, po dohodě s dotčenými orgány státní správy a po vyjádření investora stavby městské kolejové dopravy a hlavního města Prahy1), povolit výjimku ze zákazu uvedeného v § 3.

___________________________________________________________________________

1) kladné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy“

Čl. 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ing. arch. Jan K a s l , v. r.

primátor hlavního města Prahy

Ing. Petr Š v e c , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 11. 12. 2001 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto nařízení:

Čl. 1

Vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 43/2000 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

Čl. 3a včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

“Stavební úřad může v odůvodněných případech, po dohodě s dotčenými orgány státní správy a po vyjádření hlavního města Prahy4), povolit výjimku ze zákazu uvedeného v čl. 3.

___________________________________________________________________________

4) kladné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy“

Čl. 2

Nařízení č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře pro trasy městské kolejové dopravy, se mění takto:

§ 4 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

“Stavební úřad může v odůvodněných případech, po dohodě s dotčenými orgány státní správy a po vyjádření investora stavby městské kolejové dopravy a hlavního města Prahy1), povolit výjimku ze zákazu uvedeného v § 3.

___________________________________________________________________________

1) kladné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy“

Čl. 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ing. arch. Jan K a s l , v. r.

primátor hlavního města Prahy

Ing. Petr Š v e c , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

v