Obecně závazná vyhláška č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 23/2002
Sbírka 17
Datum vydání 17.10.2002
Datum účinnosti 01.12.2002
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 17. 10. 2002  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.  m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

  1. V příloze č. 2  se  za položku č. 67 doplňují  nové položky č. 68  až 70, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

 

 68.

 

 

 69.

 

 

 70.

 

 

zákon č. 256/2001 Sb.

 

 

 5

odst.1

 

 5 odst.4

 

16

odst.1

 

 

zajišťování pohřbení  v případech uvedených v § 5 odst.1,

 

 

právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení

 

 

provozování veřejného pohřebiště ve vztahu ke svěřenému majetku 

 

 

 

 

 

 

  1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet :

 

„Žižkov                                  4362/3                22

včetně terénních úprav“

 

 

  1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet :

 

      „Vysočany                               11/10                   4        

        Vysočany                               11/11                34

        Vysočany                               11/12                 13      

        Vysočany                               19/9                 152

        Libeň                                 3049/138           7458

        Libeň                                 3049/139             299

        Libeň                                 3049/140             506

        Libeň                                 3049/141             205

        Libeň                                 3049/142             941

        Libeň                                 3049/143             784

        Libeň                                 3102/6                 139

        včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury“

 

 

       4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet :

 

       „Vršovice                                  4/4                  67

        Vršovice                            1536/3                     1

        Vršovice                            1539/11                 60

        Vršovice                            1411/2                   42 

        Vršovice                            1431/13               515

        Vršovice                            1058/5                   69

        Vršovice                            1058/6                   21

        Vršovice                            1055/5                 375

        Vršovice                            1055/6               1735

        Vršovice                            1037/9                   80

        Vršovice                            2487/11                 75

        Vršovice                            1817/6                 939

        Vršovice                            1817/7                 924

        Vršovice                            1537/7                 183

        Vršovice                            1576/2                 197

        Vršovice                            1873/92                 49

        Vršovice                            2199/13               938

        Vršovice                            2199/14             6545

        Vršovice                            1361/1               3571

        Vršovice                            1361/5                 523

        Vršovice                            1364/7                 652

        Vršovice                            1362/3                 140

        Strašnice                            2838/53                 41

        Záběhlice                           716/9                     38

        Záběhlice                           716/10                   18

        Záběhlice                           716/7                       5

        Záběhlice                           716/8                     38

        včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav a drobné architektury“

 

 

5.      V příloze č. 7 části B, se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet :

 

„Vršovice                                                1300

  na pozemku parc.č. 1617/2 v k. ú. Vršovice

  Vršovice                                                 408

  na pozemku parc.č. 565 v k. ú. Vršovice

  Vršovice

  nouzové číslo 177 na pozemku parc.č. 2094/2 v k.ú. Vršovice

  Vršovice

  nouzové číslo 178 na pozemku parc.č. 2128/2 v k.ú. Vršovice

  Záběhlice                                                 159

  na pozemku parc. č. 651 v k. ú. Záběhlice“

 

     

 

       6.    V příloze č. 7 části B, se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet :

       

             „Chodov                                                                                                  26.968.435,65

               budovy a stavby vodohospodářského majetku nacházející se v katastrálním území

               Chodov   v pořizovací hodnotě 26.968.435,65 Kč“

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2002.

 

 

RNDr. Igor N ě m e c , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Ing. Petr Š v e c . v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy