Vyhláška č. 24/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 24/1999
Sbírka 11/1999
Datum vydání 01.10.1999
Datum účinnosti 01.10.1999
Datum zrušení 01.07.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 1.10.1999 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
 
Vyhláška hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1994 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 34/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 41/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 33/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 17/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1998 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/1999 Sb. hl. m. Prahy se mění a doplňuje takto:

1. V příloze č. 2b položka č. 34 zní:
Pol. Předpis § Předmět působnosti
34.
zákon ČNR
č. 40/1993 Sb.
6
odst. 7
přijímání prohlášení o volbě státního občanství
České republiky

2. V příloze č. 2b položka č. 35 zní:
Pol. Předpis § Předmět působnosti
35.
6
odst. 8
vydávání osvědčení o prohlášení

3. V příloze č. 2b položka č. 36 zní:
Pol. Předpis § Předmět působnosti
36.
10
odst. 2
přijímání žádosti o udělení státního občanství České republiky, ověření žadatelovy znalosti českého jazyka, učinění záznamu o výsledku do spisu a zasílání žádosti Ministerstvu vnitra
4. V příloze č. 2b se za položku č. 37 vkládají nové položky č. 38, č. 39 a č. 40, které znějí:
Pol. Předpis § Předmět působnosti
38.
18a
odst. 2
přijímání prohlášení o nabytí státního občanství České republiky
39.
18a
odst. 6
rozhodování o odmítnutí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky
40.
18a
odst. 7
oznamování nabytí státního občanství České republiky

5. V příloze č. 2b se dosavadní položky č. 38 až 43 označují jako položky č. 41 až 46

6. V čl. 2 odstavec 1 zní:
“(1) Městské části Praha 1 - 15 vykonávají pro svůj územní obvod úkoly přenesené působnosti, náležející podle zákona hlavnímu městu Praze, městským částem 4, 5, 9 a 10 nebo všem městským částem, které jsou uvedeny v příloze č. 2a, 2b a 2c tohoto Statutu.”

7. Za přílohu č. 2b se doplňuje příloha č. 2c, která zní:


Příloha č. 2c

ÚKOLY PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI NÁLEŽEJÍCÍ PODLE ZÁKONA VŠEM MĚSTSKÝM ČÁSTEM, KTERÉ VYKONÁVAJÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI UVEDENÉ v čl. 2
Pol. Předpis § Předmět působnosti
1.
zákon
č. 193/1999 Sb.
3
odst. 1
přijímání prohlášení o státním občanství České republiky
2.
4 ověřování, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem pro prohlášení o státním občanství České republiky, vydávání osvědčení o nabytí státního občanství České republiky jsou-li tyto podmínky splněny a rozhodování o odmítnutí prohlášení o státním občanství České republiky
3.
9 oznamování nabytí státního občanství České republiky
4.
11
odst. 1
ověřování potřebných údajů úřední cestou
5.
11
odst. 2
možnost netrvat na předložení dokladů uvedených v § 1 odst. 3 písm. b) až d) a na jejich ověření podle § 10 písm. a)
 
 
Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 1999

Ing. arch. Jan K a s l , v.r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Š v e c, v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

55/2000 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy