Obecně závazná vyhláška č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 26/2002
Sbírka 20
Datum vydání 12.12.2002
Datum účinnosti 01.01.2003
Plné znění

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 12. 12. 2002 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Čl. I

 

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 3 se v části A položky č. 14 až 18 zrušují.

    Dosavadní položky č. 19 až 114 se označují jako položky č. 14 až 109.

2. V příloze č. 3 se v části A za položku č. 13 vkládají nové položky č. 14  až 16, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

14.

zákon č. 114/1992 Sb.

77 odst. 2  písm. f)

rozhodování o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle  § 86 odst. 1 a ukládání povinnosti provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2

 

15.

 

77 odst. 2 písm. g)

ukládání pokut  za přestupky podle § 87 vyjma § 87 odst. 1 písm. g) a § 87 odst. 3 písm. i), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu 

 

16.

 

77 odst. 2 písm. h)

ukládání pokut za protiprávní jednání podle § 88 vyjma § 88 odst. 1 písm. n) a § 88 odst. 2 písm. k), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu

 

Dosavadní položky č.   14  až 109 se označují jako položky č. 17 až 112.

 

3.  V příloze č. 4 se v části A  za položku č. 159 vkládá nová položka č. 160, která zní: 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

160.

zákon č. 334/1992 Sb.

15 písm. f)  

udělování podle § 9 odst. 6 souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o výměře do 1 ha; přitom stanovování podmínek k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvalování plánu rekultivace, popřípadě stanovování zvláštního režimu jeho provádění a vymezování, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

 

Dosavadní položky č. 160 až 385 se označují jako položky č. 161 až 386.

4. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 203 vkládají nové položky č. 204 až 208, které zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

204.

zákon č. 147/1996 Sb.

31 odst. 1 

přijímání  od právnické nebo fyzické osoby, která je chovatelem včel, oznámení o údajích týkajících se stanovišť včelstev a hromadného letu včel, stanovených v prováděcím předpise

205.

 

43 odst. 1

přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu karanténních škodlivých organismů a jejich předkládání rostlinolékařské správě k dalšímu řízení

206. 

 

43 odst. 3 písm. b)

rozhodování o plnění ustanovení § 4 písm. a) bodu 1 při výskytu a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů podle § 2 odst. 5, které se šíří na neobdělávané a nezemědělské půdě a které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí a zvířat

207.

 

44 odst. 3

ukládání pokut až do výše 500 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnosti podle § 4 písm. a) bodu 1 při výskytu plevelů, které se šíří na neobdělávané a nezemědělské půdě a které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí a zvířat

208.

 

44 odst. 4

ukládání pokut do výše dvojnásobku uvedených částek fyzické nebo právnické osobě,která se dopustila jednání podle § 44 odst. 3 opětovně

 

Dosavadní položky č. 204 až 386 se označují jako položky č. 209 až 391.

 

5. V příloze č. 4  v části A  v položce č. 377  rubrika  „§“ zní: „79 odst. 1 písm. c)“.

 

6.  V příloze č. 4  v části A  v položce č. 378  rubrika  „§“ zní: „79 odst. 1 písm. d)“.

 

7. V příloze č. 4  v části A  v položce č. 379  rubrika  „§“ zní: „79 odst. 1 písm. e)“.

 

8. V příloze č. 4  v části A  v položce č. 380  rubrika  „§“ zní: „79 odst. 1 písm. h)“.

 

9. V příloze č. 4 se v části A dosavadní položka č. 381  zrušuje.

     Dosavadní položky č. 382 až 391 se označují jako položky č. 381 až 390.

 

10. V příloze č. 4 se v části A v položkách č. 381 až 383 označení „odst. 5“ nahrazuje

      označením „odst. 3“.

 

11. V příloze č. 4  v části B  položky č. 11 až 14 znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

11.

zákon č. 334/1992 Sb.

14 písm. a)

ukládání podle § 2 odst. 3 změny kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha

12.

 

14 písm. b)  

ukládání podle § 3 odst. 3 odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti

13.

 

14 písm. c)

vydávání podle § 11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a povolování podle § 12 odst. 1 odkladu lhůty k úhradě těchto odvodů

14.

 

14 písm. d)

ukládání pokut podle § 20

 

 

12. V příloze č. 4 v části B se položky  č. 15 až 17  zrušují. 

       Dosavadní položky č. 18  až 33 se označují jako položky č. 15 až 30.

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003

 

                                                                    MUDr. Pavel B é m,  v. r.

primátor hl. m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B  l a ž e k,   v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy