Vyhláška č. 26/1998 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Číslo 26/1998
Sbírka 6/1998
Datum vydání 21.07.1998
Datum účinnosti 01.09.1998
Datum zrušení 18.06.2010
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
Plné znění
Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 21.7.1998 vydat podle § 16 odst.1 a § 45 písm.1) zákona ČNR č.367/1990 Sb.,o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 48/1994 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Obsah vyhlášky
1. Touto vyhláškou se stanoví sazby místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen “poplatek”) na území hlavního města Prahy, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, správa a rozpočtové určení výnosu poplatku.
2. Poplatníka, předmět poplatku, snížení nebo prominutí poplatku, zvýšení poplatku a promlčení upravuje zákon o místních poplatcích 1). Řízení ve věcech poplatků upravují zvláštní právní předpisy 2).
Čl.2

Sazba poplatku
Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj činí na tři měsíce 5.000 Kč pro celé území hlavního města Prahy.
Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu povoleného výherního hracího přístroje.
 
Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1. Ohlašovací povinnost je splněna podáním žádosti o povolení k provozování výherního hracího přístroje. V případě, kdy povolení k provozování výherního hracího přístroje vydává Ministerstvo financí nebo hlavní město Praha 3), je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.

2. Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit svůj plný název(obchodní jméno), sídlo, identifikační číslo organizace a též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

3. Poplatník je rovněž povinen, v případě zahájení a ukončení provozu jinak než v období, na které byl provoz výherního hracího přístroje povolen, oznámit tuto skutečnost, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení nebo ukončení provozu, správci poplatku.

4. Poplatník je povinen oznámit každou další skutečnost, mající vliv na poplatkovou povinnost, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Čl. 5

Splatnost poplatku

1. Je-li provoz výherního hracího přístroje povolen na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný poslední den prvního měsíce období, na které je provoz výherního hracího přístroje povolen.

2. Je-li provoz výherního hracího přístroje povolen na dobu tří, šesti, devíti nebo dvanácti měsíců, je poplatek splatný ve splátkách, a to vždy poslední den druhého měsíce každého započatého tříměsíčního období ve výši odpovídající délce provozu v příslušných třech měsících.

3. Je-li provoz výherního hracího přístroje povolen na dobu delší než tři měsíce, která neodpovídá období uvedenému v odstavci 2, je poplatek splatný ve splátkách, a to vždy poslední den druhého měsíce tříměsíčního období a poslední den prvního měsíce zbývajícího období, a to ve výši odpovídající délce provozu v příslušných měsících.

4. Připadne-li splatnost na prosinec, poplatek je splatný vždy do 15.prosince.


Čl. 6

Správa a rozpočtové určení výnosu poplatku

1. Správu poplatku vykonávají městské části příslušné k vydání povolení k provozování výherního hracího přístroje podle zvláštních právních předpisů 3). V případě, kdy povolení k provozování výherního hracího přístroje vydává Ministerstvo financí, nebo hlavní město Praha 3), vykonává správu poplatku městská část, v jejímž územním obvodu je výherní hrací přístroj umístěn.

2. Městské části, které vykonávají správu poplatku, provádějí kontrolu dodržování podmínek rozhodných pro vybrání poplatku a jeho správné placení.

3. Příjmy z poplatku jsou příjmem příslušné městské části, v jejímž územním obvodu je výherní hrací přístroj provozován.

Čl. 7

Sankce

Za porušení povinnosti nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 4).

Čl. 8

Přechodná ustanovení
Poplatník je povinen písemně, ve lhůtě do 15 dnů od účinnosti této vyhlášky ohlásit správci poplatku provozování výherního hracího přístroje, povoleného před účinností této vyhlášky.

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška hlavního města Prahy č. 7/1998 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1998.


RNDr. Jan Koukal, CSc.,v.r.
primátor hl.m.PrahyIng. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy1) Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
3) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
4) § 37 a 37 a) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Rušící vyhlášky / nařízení

9/2010 Obecně závazná vyhláška č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy