Obecně závazná vyhláška č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 27/2002
Sbírka 20
Datum vydání 12.12.2002
Datum účinnosti 01.01.2003
Plné znění

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 12.12.2002 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Čl. I

 

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  11/2002 Sb. hl.m. Prahy  0obecně závazné vyhlášky č.  12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  23/2002 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

  1. V příloze č. 2 se za položku č. 57 vkládají nové položky č. 58 a 59, které znějí :

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

58.

zákon č.

37/1989

Sb.

15

odst.1

písm.f)

hodnocení účinnosti ukládání pokut podle tohoto zákona a činění opatření k důslednému uplatňování postihu podle jiných obecně závazných právních předpisů

59.

zákon č.

37/1989

Sb.

15

odst.1

písm.g)

sledování a kontrolování dodržování ustanovení zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a dalších předpisů týkajících se ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření a činění opatření k odstranění zjištěných nedostatků

 

Dosavadní položky č. 58 až 67 se označují jako položky č. 60 až 69.

 

 

2. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 213   vkládá nová položka č. 214, která zní :

 

 

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

214.

zákon č.

48/1997

Sb.

27

odst.6

přijímání informace o propuštění pojištěnce, u něhož není zajištěna další péče, dětí a mladistvých se závažnou sociální problematikou v rodině

 

Dosavadní položky č. 214 až 390 se označují jako položky č. 215 až 391.

 

3. V příloze č. 4 se v části A  položky č. 215 až 219 zrušují.

    Dosavadní položky č. 220 až 391 se označují jako položky č. 215 až 386.

 

4. V příloze č. 4 se v části B položka č. 1 zrušuje.

    Dosavadní položka č. 2 se označuje jako položka č. 1.

 

5. V příloze č. 4 se v části B položky č. 3 až 10 zrušují.

    Dosavadní položky č. 11 až 30 se označují jako položky č. 2 až  21.

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m,  v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k,   v. r.

                                                                 náměstek primátora hl.m. Prahy