Vyhláška č. 28/1998 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se odnímá oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy městské části Praha 8
Číslo 28/1998
Sbírka 07/1998
Datum vydání 10.09.1998
Datum účinnosti 15.10.1998
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 10.9.1998 vydat podle ustanovení § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
 
Oprávnění městské části Praha 8 hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy, pozemky parc.č. 2024/3, 2024/11, 2025/1 a 2027/2 v k.ú. Kobylisy a parc.č. 1350 v k.ú. Dolní Chabry, se odnímá 1).
Čl. 2
 
Oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 8 odnímá z celoměstského zájmu, a to z důvodu sjednocení vlastnických vztahů k lesním pozemkům a následného sjednocení jejich správy a údržby hl.m. Prahou
 
Čl. 3
 
Za odejmutí oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 8 poskytne finanční náhrada ve výši 1,- Kč.
 
Čl. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.10.1998


RNDR. Jan K o u k a l, CSc. v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c, v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy

Odkazy:
1) čl. 10 odst. 1 vyhlášky hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v oblasti majetku hl.m. Prahy a mění Statut hl.m. Prahy - VII. část.