Obecně závazná vyhláška č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 28/2001
Sbírka 20
Datum vydání 20.12.2001
Datum účinnosti 01.01.2002
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 20.12.2001 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.22/2001 Sb. hl.m.Prahy, se mění takto:

 

V příloze č.4 se v části A položky č. 14 až 21 zrušují.

Dosavadní položky č. 22 až 375 se označují jako položky č. 14 až 367.

V příloze č.4 se v části A za položku č. 367 doplňují nové položky č. 368 a 369, které

znějí :

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

368.

zákon č. 254/2001 Sb.

105 odst.2, 106

výkon působnosti pověřeného obecního úřadu a okresního úřadu

s výjimkou vyjadřování se dle § 18 vodního zákona v případě, kdy se stavba, zařízení nebo činnosti mají provádět společně se stavbou, zařízením nebo činnostmi, k nímž se jako vodoprávní úřad vyjadřuje hlavní město Praha,

1) pokud jde o stavby a terénní úpravy :

studny, které nejsou zdrojem vody pro vodovod pro veřejnou potřebu,

odlučovače ropných látek,

lapáky tuku,

chemické čistírny,

malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel,

stavby sloužící k odvodňování pozemků (vnitroareálové vsakovací objekty dešťových vod, vnitroareálová splašková i dešťová kanalizace),

rodinné domy a stavby na pozemku rodinného domu, včetně přípojek k nim,

drobné stavby,

terénní úpravy na pozemku rodinného domu

pokud jde o nakládání s vodami ve vztahu k výše

uvedeným stavbám, které jsou vodními díly :

povolení k nakládání s povrchovými vodami pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

povolení k nakládání s podzemními vodami, pokud nejde o odběr podzemní vody jako zdroje vody pro veřejný vodovod

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních z vodních děl, která městské části přísluší k povolení

povolení k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie

povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, případně do vod povrchových

369.

 

116

ukládání pokut podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám v rozsahu svěřené působnosti

 

 

 

V příloze č.5 se doplňuje část E, která zní :

“ E) Evidence vodoprávních rozhodnutí označovaná názvem iVoda

Systém obsahuje evidenční údaje o přijatých vodoprávních rozhodnutích Magistrátu hl.m.Prahy a úřadů městských částí hl.m.Prahy.

 

E.1 Struktura databázových souborů

 

PISEMNOSTI

Název položky Datový typ Délka Popis

DOK_ID INTEGER 10 automatické pořadové číslo

PID VARCHAR 50 identifikace písemnosti (PID nebo jiná

jednoznačná identifikace)

Znacka VARCHAR 30 značka (agendové číslo, ČJ, atd..)

Typ_Opatreni VARCHAR 2 typ opatření

Por_Cislo INTEGER 10 pořadové číslo v rámci jednoho typu

Nositel VARCHAR 255 nositel oprávnění

Zadatel VARCHAR 255 žadatel

Katastr VARCHAR 25 název katastru

Parc_Cislo VARCHAR 25 parcelní číslo

Dat_Rozhod DATE 8 datum vydání rozhodnutí

Poznamka VARCHAR 255 libovolný text - odkazy, související dokumenty,

poznámky

Pracovník VARCHAR 60 jméno pracovníka, který vydal rozhodnutí

Lokalita INTEGER 4 úřad, který vydal rozhodnutí “

 

 

 

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

Ing.arch. Jan K a s l

primátor hl.m.Prahy

 

Ing. Petr Š v e c

náměstek primátora hl.m.Prahy