Obecně závazná vyhláška č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 29/2001
Sbírka 20
Datum vydání 20.12.2001
Datum účinnosti 01.02.2002
Plné znění

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

1. V příloze č. 2 se za položku č. 1 vkládají nové položky č. 2 až 8, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

2.

zákon č. 141/1961 Sb.

336 odst. 2

projednávání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací s odsouzeným

3.

336 odst. 3

poskytování součinnosti probačnímu úředníkovi při výkonu kontroly nad výkonem trestu obecně prospěšných prací

4.

337 věta první

bezodkladné sdělování soudu, že odsouzený nesplnil povinnost dostavit se na úřad městské části do 14 dnů od doručení výzvy k projednání podmínek výkonu trestu nebo bez závažného důvodu neprovádí určené práce

5.

337 věta druhá

bezodkladné sdělování soudu, kdy odsouzený vykonal uložený trest obecně prospěšných prací

6.

338 odst. 2

sdělování požadavků na vykonání obecně prospěšných prací soudu a zároveň sdělování každé podstatné změny týkající se takového požadavku

7.

338 odst. 3

spolupráce s probačním úředníkem při získávání požadavků na provedení obecně prospěšných prací a při výkonu trestu obecně prospěšných prací

8.

340 b odst. 1

podávání návrhů soudu na přeměnu trestu obecně prospěšných prací nebo jeho zbytku v trest odnětí svobody

Dosavadní položky č. 2 až 60 se označují jako položky č. 9 až 67.

2. V příloze č. 3 se v části A položky č. 1 až 3 zrušují.

Dosavadní položky č. 4 až 123 se označují jako položky č. 1 až 120.

3. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 6 slova:

“Střešovice 2207/1 10372

Střešovice 560/1 18902”

nahrazují slovy:

 

“Střešovice 2207/39 10353

Střešovice 560/73 18887”

 

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

“Vokovice 1179/1 80

Vokovice 1302/1 29

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury”

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

“Hloubětín 2313/1 3427

Hloubětín 2418/1 2825

Hloubětín 2118/1 2010

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury”

 

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

“Záběhlice id. 1/2 493/2 192

Záběhlice 2308/11 261

Záběhlice 2308/13 24

Záběhlice 2309/5 312

Záběhlice 2309/6 495

Záběhlice 2309/9 78

Záběhlice 2309/10 10

Záběhlice 2310/2 306

Záběhlice 2310/3 2

Záběhlice 2310/4 1

Záběhlice 2310/8 9

Záběhlice 2311/3 496

včetně terénních a sadových úprav, drobné architektury”

 

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

“Háje 1051 281

Háje 1052 269

Chodov 2367 282

Chodov 2368 275

Chodov 2372 290

Chodov 2457 283

Chodov 2458 290

Chodov 2459 230

Chodov 2460 223

Chodov 2462 230

Chodov 2487 355

Chodov 2488 355

Chodov 2494 356

Chodov 2495 358

Chodov 2674/3 159

Chodov 2519/2 535

Chodov 2519/3 123

Chodov 2519/8 118

Chodov 2519/9 124

Chodov 2519/10 119

Chodov 2519/11 120

Chodov 2519/12 121

Chodov 2519/13 121

Chodov 2519/14 394

Chodov 2519/15 81

Chodov 2519/16 78

Chodov 2519/17 71

Chodov 2519/18 65

Chodov 2519/19 60

Chodov 2519/20 55

Chodov 2519/21 26

Chodov 2519/25 72

Chodov 2592/15 66

Chodov 2592/16 6

Chodov 2594/1 28

Chodov 2521 215

Chodov 2522 216

Chodov 2523 215

Chodov 2375 367

Chodov 2376 353

Chodov 2377 355

Chodov 2378 355

Chodov 2379 368

Chodov 2551/2 302

Chodov 2551/3 268

Chodov 2544/2 17

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury”

 

 

8. V příloze č. 7 části A, se za část Praha - Újezd vkládá nová část, která včetně nadpisu zní:

“Věci svěřené z vlastnictví hlavního města Prahy - kašny, veřejné plastiky, pamětní desky a veřejné studny

Název díla Městská část Katastrální Na pozemku Na objektu

území parc.č. č.pop.

veřejná studna Praha 1 Nové Město 2405

veřejná studna Praha 1 Nové Město 2391

veřejná studna Praha 1 Nové Město 135

veřejná studna Praha 1 Hradčany 737

veřejná studna Praha 1 Staré Město 729

veřejná studna Praha 1 Staré Město 1130

veřejná studna Praha 1 Staré Město 1065

veřejná studna Praha 1 Malá Strana 1046

veřejná studna Praha 1 Malá Strana 340”

 

 

9. V příloze č. 7 části B , se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

“Dejvice 2074 532

Dejvice 2106 138

Dejvice 4141/2 48

Dejvice 4142/1 852

Dejvice 4141/1 2118

Dejvice 4319 2133

Dejvice 4330 10222

Dejvice 4527 14719

Dejvice 4100 1474

Dejvice 4107 292

Dejvice 4111/2 1831

Dejvice 1274 211

Dejvice 1276 37

Dejvice 2994/1 553

Dejvice 4071/1 1585

Dejvice 4073/1 586

Dejvice 4170 4146

Dejvice 4171 1776

Dejvice 4172 572

Dejvice 4176/1 3327

Dejvice 4234 1493

Dejvice 4082 119

Dejvice 4102 313

Dejvice 4104/1 77

Dejvice 4110 1813

Dejvice 4114 687

Dejvice 4125 635

Dejvice 4126 1121

Dejvice 4129 238

Dejvice 4135/2 715

Dejvice 4137 309

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury”

 

 

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2002.

 

 

Ing. arch. Jan K a s l , v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

Ing. Petr Š v e c , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy