Vyhláška č. 2/1997 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu nebezpečné nákazy - vztekliny
Číslo 2/1997
Sbírka 02/1997
Datum vydání 28.01.1997
Datum účinnosti 28.01.1997
Datum zrušení 01.11.2002
Důvod zrušení vydání nařízení č.18/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zrušuje vyhláška č. 2/1997 Sb. hl. m. Prahy, o mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu nebezpečné nákazy - vztekliny
Plné znění
Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 28.1.1997 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. 1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 písm. a) zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve znění zákona ČNR č. 437/1991 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl.1

Ohniska nákazy a jejich ochranná pásma tvoří území městských částí Praha - Vinoř, Praha - Satalice, Praha - Kbely, Praha - Horní Počernice, Praha 14, Praha - Újezd nad Lesy, Praha - Dolní Počernice, Praha - Běchovice, Praha - Dubeč, Praha - Štěrboholy, Praha - Koloděje, Praha - Kralovice, Praha - Nedvězí, Praha - Kolovraty, Praha - Křeslice, Praha - Benice, Praha - Uhříněves.

Čl.2

1. V ohniscích nákazy a jejich ochranných pásmech

a) se nařizuje uživatelům honiteb provádět všechna opatření stanovená ke snižování početního stavu lišek a odlov všech volně žijících zvířat podezřelých z nákazy. Všechna tato zvířata ulovená nebo usmrcená musí být neprodleně předána celá, neporušená, v uzavřeném igelitovém pytli veterinární službě k dalšímu laboratornímu vyšetření.
b) musí být psi starší 3 měsíců dosud neočkováni proti vzteklině předvedeni k ochrannému očkování, které provedou pracovníci veterinární služby. Psi, u nichž od předchozího očkování uplynulo déle než 1 rok, musí být předvedeni k očkování. Současně se nařizuje i očkování koček. c) se zakazuje volné pobíhání psů a koček. Na veřejném prostranství v zastavěné části obce musí mít psi nasazen náhubek a musí být pod dohledem majitele nebo vedeni na vodítku. d) musí být každý výskyt vztekliny nebo podezření ze vztekliny u volně žijících zvířat, domácích nebo hospodářských zvířat, neprodleně hlášen Městské veterinární správě v Praze.1)
e) musí být zvíře podezřelé z nákazy neprodleně usmrceno. Na honebním pozemku je toto
zvíře neprodleně usmrceno uživatelem honitby.
f) musí být zvířata, která poranila člověka nebo zvíře, majitelem ihned izolována tak, aby nemohla uniknout nebo poranit jiná zvířata nebo osoby. Majitel musí neprodleně zajistit jejich veterinární vyšetření a pozorování po dobu stanovenou veterinárním lékařem.
g) musí postižená osoba, poraněná volně žijícím zvířetem, psem nebo kočkou, ihned vyhledat
lékařskou pomoc.
h) musí být veškerá manipulace s usmrcenými zvířaty podezřelými z nákazy, prováděna s
největší opatrností za použití ochranných pomůcek (gumových rukavic a umělohmotných
pytlů), které se po použití spálí nebo dezinfikují.

ch) se použije k dezinfekci pracovních pomůcek a prostředků, popřípadě objektů či místa potřísněného infekčním materiálem 3-5% roztoku chloraminu o teplotě 20-25 stupňů C.

Čl.3

Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů 2).

Čl.4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

RNDr. Jan Koukal, CSc., v.r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy1) Praha 2, Na Kozačce 3.
2) § 191 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění zákona č. 175/1990 Sb. a zákona č.
290/1993 Sb.
§ 11 a) zákona ČNR č.108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky
ve znění zákona ČNR č. 437/1991 Sb.
§ 17 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993
Sb.

Rušící vyhlášky / nařízení

18/2002 Nařízení č. 18/2002 Sb. hl. m. Prahy