Obecně závazná vyhláška č. 34/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se odnímá oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy městské části Praha-Kunratice
Číslo 34/2000
Sbírka 7
Datum vydání 22.09.2000
Datum účinnosti 22.09.2000
Plné znění

  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 14.9.2000 vydat podle ustanovení § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Oprávnění městské části Praha - Kunratice hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy, vodohospodářskými stavbami v k.ú. Kunratice, uvedenými v příloze této vyhlášky, se odnímá 1).

Čl. 2

Oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha - Kunratice odnímá z celoměstského zájmu, a to z důvodu jejich využití hlavním městem Prahou.

Čl. 3

Za odejmutí oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha - Kunratice poskytne finanční náhrada ve výši 1,- Kč.

Čl. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22.9.2000

Ing. arch. Jan K a s l,v.r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy

___________________________________________________________________________

čl. 16 odst. 1) vyhlášky hl.m. Prahy č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů