Vyhláška č. 34/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 38/1994 Sb. hl. m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění vyhlášky č. 44/1994 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č. 4/1995 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 34/1995
Sbírka 12/1995
Datum vydání 28.09.1995
Datum účinnosti 01.10.1995
Datum zrušení 01.07.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění

od 2.5.1997
Viz č. 23/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisůZastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. 9. 1995 po projednání s městskými částmi, vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1994 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1995 Sb. hl. m. Prahy, se doplňuje takto:

V příloze č. 2 a) se doplňují tyto položky:

pol

Úsek státní správy

předpis

§

předmět působnosti

1.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

19 odst.2

určování osob, kterým se bude vyplácet přídavek na dítě,

2.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

20 odst.2

určování osob, kterým se přizná sociální příplatek,

3.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

24 odst.3

určování osob, kterým se přizná příspěvek na bydlení,

4.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

30 odst.6

určování osob, kterým se přizná rodičovský příspěvek

5.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

35

určování osob, kterým se přizná zaopatřovací příspěvek,

6.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

39

podávání návrhu soudu na určení rozsahu vyživovací povinnosti pěstouna pro potřeby stanovení výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte

7.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

43 odst.1

určování osob, kterým se přiznají dávky pěstounské péče

8.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

53 odst.3

možnost zúčtovat částky přeplatku s vyplacenou dávkou nebo dávkou v budoucnu nově přiznanou

9.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

57 odst.1

možnost dohodnout se s příjemcem dávky na vyplácení za delší období

10.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

58 odst. 1

vyplácení dávek

11.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

58 odst.2

zastavení výplaty dávky při změně trvalého pobytu oprávněné osoby

12.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

58 odst.3

provádění změn způsobu výplaty dávek

13.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

59 odst.2

ustanovení zvláštního příjemce dávky

14.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

61 odst.2

vyzývání příjemce dávky k osvědčení skutečností rozhodných pro nárok na dávku

15.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

61 odst.3

vyzývání příjemce dávky k podrobení se vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření

16.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

62 odst.2

rozhodování o povinnosti vrátit nebo její část

17.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

63 odst.1

vyzývání státních orgánů, dalších právnických osob a fyzických osob ke sdělení údajů rozhodných pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu

18.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

63 odst.2

sdělování údajů o dávkách státní sociální podpory sdělování údajů o dávkách Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

19.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

64 odst.3, písm. a)

poskytování informací Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v případech vyřizování stížností a zobecněných informací a souhrnných údajů,

20.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

64 odst.3, písm. b)

poskytování informací orgánům oprávněným ke kontrole

21.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

65 odst.1

Přezkoumávání správnosti a úplnosti podkladů

22.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

65 odst.2

pověřování zaměstnanců provedením kontrol

23.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

65 odst.3

ukládání pořádkových pokut zaměstnancům právnických a fyzických osob

24.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

65 odst.4

ukládání pokut právnickým a fyzickým osobám

25.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

65 odst.5

vybírání a vymáhání pokut

26.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

65 odst.6

rozhodování o dávkách

27.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

66 odst.1

přijímání žádostí oprávněných osob o přiznání dávky

28.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

67 odst.2

zahajování řízení o změně výše již přiznané dávky, jejím odnětí nebo zastavení její výplaty

29.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

69

vydávání písemných rozhodnutí

30.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

70 odst.1

doručování písemného oznámení o dávce a její výši

31.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

70 odst.3

vydávání rozhodnutí o dávce

32.

Sociální péče

zák.č. 117/95 Sb.

8 odst. 2,písm.c)

podávání podnětů okresní správě sociálního zabezpečení k uskutečnění kontrolní lékařské prohlídky

 


Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1995.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

55/2000 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy