vyhlaska_cislo_38_ze_dne_30_10_1998

Popis Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se odnímá oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy městské části Praha 8
Číslo 38/1998
Sbírka 08/1998
Datum vydání 30.10.1998
Datum účinnosti 06.11.1998
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30.10.1998 vydat podle ustanovení § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Čl. 1
 
Oprávnění městské části Praha 8 hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy, pozemky parc.č. 2885 o výměře 1191 m2 a parc.č. 2879 o výměře 358 m2 v k.ú. Libeň, se odnímá 1).


Čl. 2
 
Oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 8 odnímá z celoměstského zájmu, a to z důvodu sjednocení vlastnických vztahů k objektu Divadla pod Palmovkou - č.pop. 566 v k.ú. Libeň


Čl. 3
 
Za odejmutí oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 8 poskytne finanční náhrada ve výši 1,- Kč.


Čl. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6.11.1998


RNDR. Jan K o u k a l, CSc., v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy

Odkazy:
1) čl. 10 odst. 1 vyhlášky hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v oblasti majetku hl.m. Prahy a mění Statut hl.m. Prahy - VII. část.