Nařízení č. 3/2006 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěřre ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 3/2006
Sbírka 3
Datum vydání 21.03.2006
Datum účinnosti 01.05.2006
Plné znění

 

      Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 21. 3. 2006 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

 

Čl. I

     Vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 43/2000 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 23/2001 Sb.hl.m.Prahy, nařízení č. 22/2002 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 5/2004 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 23/2005 Sb. hl. m.Prahy,  se mění takto:

1.      V příloze č.1 v grafické části se zákres velkého rozvojového území „ Radlická radiála “ zrušuje.


2.      V příloze č. 1 v grafické části zákres velkého rozvojového území „ Holešovice “ zní :

 

(pouze v písemné podobě)

 

3.      V příloze č.1 v grafické části se zákres velkého rozvojového území „ Vysočany “ zrušuje.

4.      V příloze č.1 v grafické části zákres velkého rozvojového území „ Štěrboholy – Dubeč - Dolní Měcholupy “ zní :

 

(pouze v písemné podobě)


5.   V příloze   č. 1  v grafické   části   se   doplňuje   zákres   velkého  rozvojového   území

       „ Vysokoškolský areál Jinonice “, který zní :

 

Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti  dnem 1. května 2006.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy