Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 3/2009
Sbírka 3
Datum vydání 31.03.2009
Datum účinnosti 01.05.2009
Plné znění

3.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

 

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 3. 2009 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2008 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 Sb. hl. m. Prahy, mění takto:

 

1. V příloze č. 2 se za položku č. 72 vkládají nové položky č. 73 a 74, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

73.

zákon č. 111/2006 Sb.

62b

písm. a)

uzavírání smlouvy o výkonu veřejné služby

74.

 

62b

písm.b)

uzavírání  pojistné smlouvy kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena

 

Dosavadní položka č. 73 se označuje jako položka č. 75.

 

2. V příloze č. 3 se doplňují položky č. 118 až 121, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

118.

zákon č. 111/2006 Sb.

62a

písm. a)

vedení evidence osob vykonávajících veřejnou službu na území obce

119.

 

62a

písm.b)

udělování závazných pokynů při výkonu veřejné služby a zabezpečování kontroly výkonu veřejné služby

 

120.

 

62a

písm.c)

informování příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi o tom, že byl zahájen výkon veřejné služby, že byla veřejná služba ukončena a zda a jak byla veřejná služba vykonávána

 

121.

 

62a

písm.d)

podávání na základě písemné žádosti úřadu práce informací o tom, zda a jak byla veřejná služba osobou vykonávána

 

3. V příloze č. 4 v části A se položky č. 145 až 183 zrušují.

 

Dosavadní položky č. 184 až 478 se označují jako položky č.145 až 439. 

 

4. V příloze č. 4 v části A se za položku č. 429 vkládá nová položka č. 430, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

430.

zákon č. 111/2006 Sb.

55

odst. 4

písm. d)

povinnost orgánům státní sociální podpory poskytovat pro účely ustanovení zvláštního příjemce informace o osobách, které pobírají (§ 3 odst. 5) příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení alespoň 6 po sobě jsoucích kalendářních měsíců formou poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě, nebo přímou úhradou výdaje nebo nákladu, který je důvodem přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo je jim ustanoven pro pobírání těchto dávek zvláštní příjemce

 

Dosavadní položky č. 430 až 439 se označují jako položky č. 431 až 440.

 

5. V příloze č. 4  v části  A  se v položce č. 435 v rubrice „Předmět působnosti“ slova „vypracovávání aktivizačního plánu“ nahrazují slovy „zpracovávání a na žádost písemné poskytování informací o tom, zda a jak osoba vykonávala veřejnou službu“.

 

6. V příloze č. 4 v části A se položka č. 439 zrušuje.

 

Dosavadní položka č. 440 se označuje jako položka č. 439.

 

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet:

„Hradčany            296            4163          stavba bez č. pop.

 Hradčany            297            428            stavba bez č. pop.

 Hradčany            298            619            stavba bez č. pop.

včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

8. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

„Braník            2612/203        1597

  Braník           2612/137         726

  Krč               2869/197         125

  Krč               2869/195         1136

  Krč               2869/196         483

  Krč               2869/200         10991

  Lhotka          140/62              814

  Podolí            4                      2791

  Podolí            6                      385

  Podolí            427                  580

  Podolí            428                  525

  Podolí            2021/1             228

  Podolí            2021/6             181

  včetně staveb,  terénních a sadových  úprav  a  drobné architektury  na  pozemcích, které  nejsou  předmětem  zápisu v KN

  Krč              1052/160           414

  Podolí          1770/110           523

  včetně stavby parkoviště na pozemcích parc.č. 1052/160 v k.ú. Krč a 1770/110 v k.ú. Podolí.“.

 

9. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

„Prosek            6                      875

 Prosek            301                  1162

 Prosek            628/206           181

 Prosek            1122                 2625

 Prosek            1185/2              280

 Prosek            1123/10            2352

 Prosek            1132/5              624

 včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

10. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice            2845/7            4859

 Strašnice            2244/166        5913

 Strašnice            2244/290        184

 Strašnice            2244/296        4404

 Strašnice            2244/329        694

 Strašnice            2244/143        1358

 Vinohrady          3030/3            258

 Vinohrady          3030/6            343

 Vinohrady          4253/4            883

 Vinohrady          4253/5            947

 Záběhlice            919/3             524

 Záběhlice            1044/2           1246

 Záběhlice            1045/3           154

 Záběhlice            1045/4           212

 Záběhlice            1837              6224

 Záběhlice            1838/1           768

 Záběhlice            1863/10         45

 Záběhlice            1864/1           735

 Záběhlice            1867              380

 Záběhlice            1876/6           82

 včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

11. V příloze č. 7 části A se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany            4400/816       983

 Modřany            1608/11          96

 Modřany            4137/409        52

 Modřany            4137/410        55

 Modřany            4137/411        93

 Modřany            4137/412        90

 Modřany            4137/413        87

 Kamýk               891/20            460

 včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

12. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky            1101/5            829

 Stodůlky            1086/5             340

 Stodůlky            1086/6             340

 Stodůlky            1086/7             342

 Stodůlky            1086/8             340

 Stodůlky            1086/26          2092

 Stodůlky            1851/15          756

 Stodůlky            1851/17          500

 Stodůlky            1851/19          521

 Stodůlky            1851/20          2102

 Stodůlky            1851/21          165

 Stodůlky            1851/22          58

 Stodůlky            1851/23          189

 Stodůlky            1851/24          404

 Stodůlky            2131/137        2758

 Stodůlky            2131/139        810

 Stodůlky            2131/140        3897

 Stodůlky            2131/141        881

 Stodůlky            2131/142        1751

 Stodůlky            2131/148        271

 Stodůlky            2131/149        262

 Stodůlky            2131/150        275

 Stodůlky            2131/630        1527

 Stodůlky            2131/632        501

 Stodůlky            2131/641        305

 Stodůlky            2160/48          282

 Stodůlky            2160/49          277

 Stodůlky            2160/50          282

 Stodůlky            2160/51          281

 Stodůlky            2160/52          282

 Stodůlky            2160/53          271

 Stodůlky            2160/54          280

 Stodůlky            2160/55          286

 Stodůlky            2160/56          278

 Stodůlky            2160/114        215

 Stodůlky            2160/115        210

 Stodůlky            2160/116        212

 Stodůlky            2160/117        215

 Stodůlky            2160/118        213

 Stodůlky            2160/119        211

 Stodůlky            2160/120        212

 Stodůlky            2161/3            215

 včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN

 Stodůlky                                              2322

 na pozemku parc.č. 2866 v k.ú. Stodůlky

 Stodůlky                                              2300

 na pozemku parc.č. 2801 v k.ú. Stodůlky.“.

 

13. V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

„Kyje            1467/4            451

 Kyje            1474/4            104

 Kyje            1475/5            80

 Kyje            2665/28          1649

 Kyje            2665/29          302

 Kyje            2665/31          267

 Kyje            2665/35          44

 Kyje            2665/36          150

 Kyje            2665/38          266

 Kyje            2665/90          227

 Kyje            2665/104        74

 Kyje            2665/105        48

 Kyje            2665/106        42

 Kyje            2665/107        105

 Kyje            2665/109        2018

 Kyje            2665/111        254

 Kyje            2665/140        1130

 Kyje            2665/141        97

 Kyje            2665/142        382

 Kyje            2665/143        89

 Kyje            2665/144        83

 Kyje            2665/145        70

 Kyje            2665/146        118

 Kyje            2665/148        307

 Kyje            2665/149        138

 Kyje            2665/150        178

 Kyje            2665/151        171

 Kyje            2665/152        269

 Kyje            2665/153        419

 Kyje            2665/154        120

 Kyje            2665/155        299

 Kyje            2665/156        110

 Kyje            2665/157        100

 Kyje            2665/158        152

 Kyje            2665/159        122

 Kyje            2665/160        58

 Kyje            2665/161        108

 Kyje            2665/163        21

 Kyje            2665/164        263

 Kyje            2665/165        82

 Kyje            2665/166        341

 Kyje            2665/167        91

 Kyje            2665/168        35

 Kyje            2665/171        582

 Kyje            2665/172        70

 Kyje            2665/173        322

 Kyje            2665/174        108

 Kyje            2665/175        382

 Kyje            2665/176        77

 Kyje            2665/177        77

 Kyje            2665/178        276

 Kyje            2665/179        69

 Kyje            2665/180        88

 Kyje            2665/181        256

 Kyje            2665/182        177

 Kyje            2665/183        143

 Kyje            2665/184        324

 Kyje            2665/186        111

 Kyje            2665/187        485

 Kyje            2665/215        3138

 Kyje            2665/369        122

 včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

14. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Troja  na konci doplňuje tento výčet:

„Troja            60                 1524

 včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemku, které nejsou  předmětem zápisu v KN.“.

 

15. V příloze č. 10 se za bod 6 vkládá bod 7, který včetně nadpisu zní:

 „7. Městská část Praha 4

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území            parc. č.                  výměra (m2)

Krč                   1052/160                     414

Podolí               1770/110                     523

 

b) Městská část Praha 4 využije nemovitosti uvedené v písmenu a) k vybudování parkovacího domu.

 

c) Městská část Praha 4 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.“.

 

Dosavadní body 7 až 39 se označují jako body 8 až 40.

 

16. V příloze č. 10 se za bod 28 vkládá bod 29, který včetně nadpisu zní:

 „29. Městská část Praha 14

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území            parc. č.                výměra (m2)

Kyje                   1467/4                    451

Kyje                   1474/4                    104

Kyje                   1475/5                     80

 

b) Městská část Praha 14 se zavazuje, že po dobu 10 let ode dne účinnosti svěření nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

c) Městská část Praha 14 se zavazuje, že po dobu 10 let ode dne účinnosti svěření nepronajme nemovitosti uvedené v písmenu a) jiné fyzické či právnické osobě.“.

 

Dosavadní body 29 až 40 se označují jako body 30 až 41.

 

17. V příloze č. 10 se za bod 37 vkládá bod 38, který včetně nadpisu zní:

„38. Městská část Praha – Troja

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území            parc. č.    výměra (m2)      

Troja                     60             1524      

 

b) Městská část Praha – Troja  je povinna zajistit provozovateli stávajících vodohospodářských zařízení trvalý přístup na pozemek (věcné břemeno) a seznámit ho s navrhovanými úpravami pozemku.“.

 

Dosavadní body 38 až 41 se označují jako body 39 až 42.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2009.

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy