Vyhláška č. 42/1997 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se odnímá oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy městské části Praha 12
Číslo 42/1997
Sbírka 11/1997
Datum vydání 31.10.1997
Datum účinnosti 06.11.1997
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 31.10.1997 vydat podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1

Oprávnění městské části Praha 12 hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy, veřejným osvětlením v k.ú. Modřany, Komořany, Cholupice a Točná v počtu 22 zapínacích bodů a na to navazujících 1537 světelných míst, v pořizovací hodnotě 3,942.232,-Kč, se odnímá1).
 
Čl. 2

Oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 12 odnímá z důvodu celoměstského zájmu, a to zajištění provozu veřejných hodin a veřejného osvětlení na území hl.m. Prahy jedním právním subjektem, t.j. Správou veřejného osvětlení hl.m. Prahy.
Čl. 3

Za odejmutí oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 12 poskytne finanční náhrada ve výši 1,- Kč.
 
Čl. 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6.11.1997.


RNDr. Jan K o u k a l, CSc.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. Prahy

1) Čl. 10 odst. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. části