Obecně závazná vyhláška č. 43/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy
Číslo 43/2000
Sbírka 11/2000
Datum vydání 24.10.2000
Datum účinnosti 01.11.2000
Plné znění

Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 24.10.2000 vydat podle § 24 odst. 1 a §  45 písm.1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 33/1999 Sb. hl.m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, se mění takto:

Za čl. 3 se vkládá nový čl. 3a, který zní:

 

“Čl. 3a

Stavební úřad může v odůvodněných případech, po dohodě s dotčenými orgány státní správy a po vyjádření pořizovatele schváleného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, povolit výjimku ze zákazu uvedeného v čl. 3.”

 

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.2000

Ing.arch. Jan Kasl
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec
náměstek primátora hl. m. Prahy