Vyhláška č. 43/1996 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje Statut hlavního města Prahy – II. část
Číslo 43/1996
Sbírka 10/1996
Datum vydání 27.06.1996
Datum účinnosti 04.07.1996
Datum zrušení 01.01.1997
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 6. 1996 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 9 se na konci připojuje tento výčet:

výměra kat. území parc.číslo (m2) č.pop. ------------------------------------------------------------------ "Vysočany 1915/1 13357 1915/2 473 1915/3 348 1915/4 459 1915/5 433 1915/6 126 1915/7 740 1915/8 233 1915/9 423 1915/10 422 1916/9 633

včetně objektů: stavby na parc. č. 1915/2 až 1915/10 a 1916/9 movitý majetek s. p. Český plynárenský podnik v zůstatkové hodnotě 5.962,- Kč"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. 7. 1996.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

76/1996 Vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy