Vyhláška č. 45/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 41/1994 Sb. hl. m. Prahy, o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
Číslo 45/1994
Sbírka 15/1994
Datum vydání 01.11.1994
Datum účinnosti 01.11.1994
Datum zrušení 01.10.1995
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 33/1995 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zrušuje vyhláška č. 41/1994 Sb. hl. m. Prahy, o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
Plné znění
Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 1. 11. 1994 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění zákona č. 135/1994 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 41/1994 Sb. hl. m. Prahy o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor se mění takto:

V příloze se pod nadpisem "Městská část Praha 5" vypouští položka "Janáčkovo nábř. 477/41".

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 1994.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

33/1995 Vyhláška č. 33/1995 Sb. hl. m. Prahy