Vyhláška č. 5/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Prahy č. 5/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 5/1999
Sbírka 05/1999
Datum vydání 13.04.1999
Datum účinnosti 13.04.1999
Datum zrušení 01.01.2004
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Plné znění

Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 13.4.1999 vydat podle § 16 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení) a ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 48/1994 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 5/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1994 Sb. hl. m. Prahy, se mění a doplňuje takto :

1. Čl. 2 včetně nadpisu zní :


"Čl. 2

Sazba poplatku


1. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den

a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn, včetně zařízení staveniště a pro skládky materiálů atd. ....................................................................... Kč 10,-
a za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména
energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení, včetně zařízení
staveniště a pro skládky materiálů atd. ..................................... Kč 3,- ,

b) v případě, že investorem akcí uvedených v odst.1 písm.a) tohoto článku je Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Praha (pouze u staveb metra a elektrických drah), Technická správa komunikací hl. m. Prahy, p. o., Praha a Kolektory Praha, p. o., Praha, a to pouze při splnění všech podmínek stanovených pro užívání veřejného prostranství (včetně rozsahu a doby záboru) ................................................. Kč 1,- ,

c) za umístění reklamních zařízení ........................................... Kč 100,- ,

d) za umístění prodejních zařízení (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)

1. mimo tržiště .............................................................. Kč 100,- ,

2. na tržišti .................................................................... Kč 10,- ,

e) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ..... Kč 50,- ,

f) za umístění zařízení cirkusů .................................................... Kč 10,-

g) za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb ............. Kč 5,- ,

h) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ....................... Kč 10,- ,

i) za umístění skládek ................................................................... Kč 10,- ,

j) pro kulturní akce ....................................................................... Kč 4,- ,

k) pro sportovní akce ................................................................... Kč 2,- ,

l) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla, kromě hlídaných

parkovišť.................................................................................. Kč 10,- .

2. Dle sazby poplatku uvedené v předchozím odstavci se poplatek vybere pouze v případě, že příloha č. 1 nestanoví pro území jednotlivých městských částí jinak.

3. Správce poplatku může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou, přičemž se vychází ze sazby poplatku za každý i započatý m2 a den stanovené touto vyhláškou. Příslušným násobkem vypočtená částka se snižuje u týdenní paušální částky o 10%, u měsíční paušální částky o 20% a u roční paušální částky o 30%."


2. V čl. 3 odst. 3 zní :

" 3. Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo, identifikační číslo organizace, jakož i údaje osvědčující povolení nebo oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti4).”

3. V čl. 4 odstavce 1 a 2 zní :

"1. Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného

prostranství.

2. Poplatek stanovený týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou je splatný tak, jak je uvedeno v rozhodnutí o stanovení tohoto poplatku."

4. V čl. 5 odst. 1 úvodní věta zní : “Poplatku nepodléhají :”

5. V čl. 5 odst. 1 písm. b) se za první odrážku vkládá další odrážka, která zní:

“- Technické správě komunikací hl. m. Prahy, p. o., Praha v případech, kdy je takové místo provozováno pro stání vozidel TAXI,”

6. V čl. 5 odst. 1 písm. b) se v textu za poslední odrážkou nahrazuje slovo "tímto" slovem "příslušným".

7. V čl. 5 odst. 1 se doplňují písmena d) a e), která zní :

"d) vlastníci veřejných prostranství v případech, kdy tato prostranství použijí pro vlastní potřeby,
e) umístění stavebního zařízení dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky v případě, že

investorem akce je hlavní město Praha nebo jeho městská část.

8. Čl. 6 včetně nadpisu zní :


“Čl. 6

Určení míst, která jsou v hlavním městě Praze veřejným prostranstvím


Veřejným prostranstvím v hlavním městě Praze jsou v příloze č. 2 této vyhlášky uvedená náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení.

9. V čl. 8 se za slovo "povinností" vkládají slova "nepeněžité povahy".

10. Dosavadní poznámky pod čarou č. 7) a č. 8) se označují jako poznámky pod čarou č. 6) a č. 7).

11. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, jejichž znění jsou uvedena v přílohách této vyhlášky.Čl. 2


Sazby poplatku stanovené touto vyhláškou se použijí pro zpoplatnění užívání veřejného prostranství započatého za její účinnosti.

Čl. 3


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 
Ing. arch. Jan Kasl, v. r.
primátor hl. m. Prahy
 
Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

24/2003 Obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy