Nařízení č. 5/2010 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 5/1968 Sb. NVP, o prohlášení chráněných přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem
Číslo 5/2010
Sbírka 4
Datum vydání 19.05.2010
Datum účinnosti 01.07.2010
Plné znění

 

5.

 

NAŘÍZENÍ,

 

 

kterým se mění vyhláška  č. 5/1968 Sb. NVP, o prohlášení chráněných přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem

 

 

          Rada hlavního  města Prahy se usnesla dne 18. 5. 2010 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a §  77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.,  toto nařízení:

 

 

Čl. I

 

 

          V Čl. 1  vyhlášky č. 5/1968 Sb. NVP, o prohlášení chráněných přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem, se v bodě 8  větě druhé  číslo „111“ nahrazuje číslem  „1111“ a číslo „1,8046“ se nahrazuje číslem „1,8059“.

 

 

 

 

Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

JUDr. Rudolf Blažek, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy