Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 5/2005
Sbírka 4
Datum vydání 24.02.2005
Datum účinnosti 01.04.2005
Plné znění

5.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne  24. 2. 2005 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I 

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. V § 11 se odstavce 9 až 12 včetně poznámky pod čarou č. 7a zrušují.

 

 

2. V příloze č. 2 se položka č. 70 zrušuje.

    Dosavadní položky č. 71 až 86 se označují jako položky č. 70 až 85.

 

 

3. V příloze č. 2 se doplňuje položka č. 86, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

86.

zákon č. 561/2004 Sb.

177 odst. 1 písm.a)

Výkon územní samosprávy ve školství  příslušející obci, s výjimkou stanovení školských obvodů (§178 odst. 2 písm. b) )

 

 

4. V příloze č. 4 se v části A položky č. 33 až 37 zrušují.

Dosavadní položky č. 38 až 411 se označují jako položky č. 33 až 406.

 

 

5. V příloze č. 4 se v části A doplňují položky č. 407 až 409, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

407.

zákon č. 561/2004 Sb.

28 odst.5

zprostředkovávání předávání údajů škol a školských  

zařízení krajskému úřadu

408.

zákon č. 561/2004 Sb.

161 odst.7 písm. a)

zpracovávání návrhů rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle odstavce 6 písm. b) v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 170 písm. c) a krajskými normativy a jejich předávání krajskému úřadu

409.

zákon č. 561/2004 Sb.

161 odst.7 písm. b)

zpracovávání a předkládání krajskému úřadu rozborů hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle odstavce 6 písm. b) podle osnovy a postupu stanoveného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 170 písm. d)

 

 

6. V příloze č. 5 písmeno C) Data na úseku daňovém, formy předkladu  se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.

 

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

 

 Kyje                        927                        1113

 Kyje                        937/3                        672

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

8. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Žižkov                        2182/2                        97                   

  Žižkov                        2182/3                        38

  Žižkov                        2182/4                        784

  Žižkov                        2182/20                        1195

  Žižkov                        2182/21                        266

  Žižkov                        2182/22                        55

  Žižkov                        2182/24                        101

  Žižkov                        2182/25                        60

  Žižkov                        2182/33                        70

  Žižkov                        2182/34                        209

  Žižkov                        2182/43                        1926

včetně staveb bez č.pop. na pozemcích parc.č. 2182/21, 2182/22, 2182/24, 2182/25 a  2182/43, terénních a   sadových úprav a drobné architektury, které  nejsou  předmětem         zápisu  v KN“

 

 

9. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Bubeneč                         1569/109                        2714

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2 až 5,           

která nabývají účinnosti dnem 1. března 2005.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m ,  v.  r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k ,   v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy