Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 5/2008
Sbírka 3
Datum vydání 28.03.2008
Datum účinnosti 01.04.2008
Datum zrušení 01.10.2022
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 17/2022, o zrušení některých vyhlášek v oblasti taxislužby
Plné znění

5.

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

 

kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 3. 2008 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 41 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 229/2005 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 16/1999 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2003 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 28/2005 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V čl. 1 odst. 2 se slova „nebo jím pověřená osoba“ zrušují.

 

2. V čl. 2 větě třetí se za slova „adresu trvalého bydliště“ vkládají slova „a doručovací adresu“. Věta první se zrušuje.

 

3. V čl. 3 odst. 1 větě druhé se za slova „pozváni písemně“ vkládají slova  „nebo elektronicky, dle formy podání přihlášky“.

 

4. V čl. 3 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

5. V čl. 4 odstavec 1 zní:

„(1) Zkušební komise je tříčlenná, složená z pracovníků odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy.“.

 

6. V čl. 4 odst. 2 se slova „pověřená osoba“ nahrazují slovy „ředitel odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy“.

 

7. V čl. 5 odst. 1 se za slovo „písemně“ vkládají slova „nebo elektronicky“.

 

8. V čl. 5 odst. 1 se slovo „totožnosti“ nahrazuje slovem „totožnost“.

 

9. V čl. 5 odst. 5 se ve větě první  slova „pověřenou osobou“ nahrazují slovy „dopravním úřadem“ a ve větě druhé se slova „pověřená osoba“ nahrazují slovy „dopravní úřad“.

 

10. V čl. 5 odst. 6 se slova „pověřená osoba“ nahrazují slovy „dopravní úřad“. 

 

11. V čl. 5 odst. 7 se číslo „80%“ nahrazuje číslem „80 %“.

 

12. V čl. 5 odst. 11 větě třetí se slova „pověřená osoba“ nahrazují slovy „zkušební komise“.

 

13. V čl. 5 odst. 12 větě první se slova „pověřené osoby“ nahrazují slovy „ředitele odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy“.

 

14. V čl. 5 odst. 12 větě druhé se slova „pověřené osobě“ nahrazují slovy „do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy“.

 

15. V čl. 5 odst. 12 větě třetí se slova „Pověřená osoba“ nahrazují slovy „Ředitel odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy“.

 

16. V čl. 5 odst. 12 větě třetí se slovo „dozvěděla“ nahrazuje na slovem „dozvěděl“.

 

17. Čl. 6 zní:

„V případě, že uchazeč u zkoušky neprospěl, může požádat o opravnou zkoušku v rozsahu podle čl. 5 odst. 2 okamžitě. Uchazeč  bude zařazen na nejbližší volný termín.“.

 

18.  Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

 

19. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.  

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti  k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.“.

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2008.

 

 

MUDr. Pavel Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf Blažek, v. r.

1. náměstek primátora hlavního města Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

17/2022 Obecně závazná vyhláška č. 17/2022