Vyhláška č. 6/1987 Sb. NVP

Popis Vyhláška o připojení sídelních útvarů Lehovec, Černý Most k území přímo spravovanému Obvodním národním výborem v Praze 9
Číslo 6/1987
Sbírka 2/1987
Datum vydání 17.12.1987
Datum účinnosti 01.01.1988
Plné znění
Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se usneslo dne 17. prosince 1987 podle § 24a zákona o národních výborech a po projednání s dotčenými národními výbory vydat toto obecně závazné nařízení:
Čl.1

1) Z územního obvodu Místního národního výboru v Praze 9-Kyjích, Místního národního výboru v Praze 9-Dolních Počernicích a Místního národního výboru v Praze 9-Horních Počernicích se vyčleňuje území dotčené zástavbou sídliště Černý Most I a II a připojuje se k území přímo spravovanému Obvodním národním výborem v Praze 9.

2) Popis hranic území uvedeného v odstavci 1 obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

3) Území dotčené změnou uvedenou v odstavci 1 se odděluje od katastrálního území Kyje, katastrálního území Hostavice, katastrálního území Dolní Počernice a katastrálního území Horní Počernice a vytváří nové katastrální území Černý Most. Hranice katastrálního území Černý Most probíhá po hranicích sídliště Černý Most I a II uvedených v odstavci 2.
 
Čl.2

1) Část katastrálního území Kyje dotčená zástavbou sídliště Lehovec náleží k území přímo spravovanému Obvodním národním výborem v Praze 9. Tato část katastrálního území Kyje se připojuje ke katastrálnímu území Hloubětín. Popis nové hranice katastrálního území Kyje a katastrálního území Hloubětín obsahuje příloha.
 
Čl.3

Zrušuje se vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 1/1986 Sb. NVP, o vyčlenění území sídelních útvarů Lehovec a Černý Most z územního obvodu Místního národního výboru v Praze 9-Kyjích ze dne 15. května 1986. Část katastrálního území Kyje v oblasti křižovatky ulice Chlumecké a Broumarské zůstává součástí územního obvodu Místního národního výboru v Praze 9-Kyjích.
 
Čl.4

1) K územnímu obvodu Místního národního výboru v Praze 9-Kyjích se připojuje část územního obvodu Místního národního výboru v Praze 9-Horních Počernicích v oblasti trojmezí hranic územního obvodu Místního národního výboru v Praze 9-Kyjích, Místního národního výboru v Praze 9-Horních Počernicích a území spravovaného Obvodním národním výborem v Praze 9.

2) Popis průběhu nově hranice obsahuje příloha.

3) Podle nové hranice uvedené v odst. 2 se upravuje hranice katastrálního území Kyje a katastrálního území Kyje a katastrálního území Horní Počernice.
 
Čl.5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 1988.


Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Ing. Jaroslav Piskač v. r.

Viz. Příloha č. 1, 2