Vyhláška č. 6/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 5/1969 Sb. NVP, o chovu a držení psů, koček a jiných zvířat na území hlavního města Prahy
Číslo 6/1995
Sbírka 03/1995
Datum vydání 23.02.1995
Datum účinnosti 23.02.1995
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 2. 1995 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška č. 5/1969 Sb. NVP, o chovu a držení psů, koček a jiných zvířat na území hlavního města Prahy se zrušuje.

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy