Obecně závazná vyhláška č. 6/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o závazné části územního plánu Anenská
Číslo 6/2002
Sbírka 6
Datum vydání 25.04.2002
Datum účinnosti 01.06.2002
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 4. 2002 podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 132/2000 Sb., vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

§ 1

(1) Touto vyhláškou se vyhlašuje závazná část územního plánu zóny Anenská, kterou tvoří část území Městské části Praha 1 vymezená ulicemi: Karlova, Seminářská, Linhartská, Malé náměstí, Jilská, Bartolomějská, Karoliny Světlé, Krocínova, Divadelní, Smetanovo nábřeží, Novotného lávka, Křížovnické náměstí.

(2) Základní zásady uspořádání území podle odstavce 1 a limity jeho využití vyjádřené v regulativech jsou stanoveny v příloze této vyhlášky.

 

§ 2

Dokumentace územního plánu zóny Anenská je uložena v Sekci útvar rozvoje města Magistrátu hlavního města Prahy, v odboru územního rozhodování Magistrátu hlavního města Prahy a v odboru územního rozvoje Úřadu městské části Praha 1.

§ 3

Aktualizace schváleného územního plánu zóny Anenská bude provedena v nejdéle 5 letých cyklech od doby schválení územního plánu zastupitelstvem hlavního města Prahy na základě vyhodnocení stavu území pořizovatelem, pokud dojde ke změně podmínek ).

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.

 

Ing. arch. Jan K a s l , v. r.

primátor hl. m. Prahy

 

Ing. Petr Š v e c, v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy