Vyhláška č. 6/1991 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o místním poplatku ze vstupného
Číslo 6/1991
Sbírka 2/1991
Datum vydání 28.03.1991
Datum účinnosti 01.04.1991
Datum zrušení 01.01.2004
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 25/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného
Plné znění
od 1.1.1994
Viz č. 6/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze vstupného se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č.16/1993 Sb. hl. m. Prahy
od 30.5.1991 Změna: 13/1991 Sb. HMP
od 1.1.1994 Změna: 16/1993 Sb. HMP
od 1.7.1994 Změna: 35/1994 Sb. HMP
od 1.7.1997 Změna: 31/1997 Sb. HMP 
od 1.1.1998 Změna: 49/1997 Sb. NVP


Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. března 1991 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Obsah vyhlášky

1. Touto vyhláškou se stanoví sazby místního poplatku ze vstupného (dále jen "poplatek") na území hlavního města Prahy, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození a úlevy od poplatku, evidence vstupného, správa a rozpočtové určení výnosu poplatku.

2. Předmět poplatku a jeho promlčení upravuje zákon o místních poplatcích 1). Řízení ve věcech poplatků upravují zvláštní předpisy 2).

Čl.2

Vymezení některých pojmů

Znění od 1.4.1991 do 1.7.1997

Znění od 1.7.1997
Pro účely této vyhlášky se za
a) kulturní akce pokládají veřejnosti přístupné provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců,
b) sportovní akce pokládají pouze utkání, či vystoupení nejvyšší celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (1.liga, extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž), a to ve všech sportovních odvětvích, a dále všechna mezinárodní či mezistátní utkání dospělých nebo jejich benefiční a exhibiční sportovní vystoupení,
c) prodejní akce pokládají burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a fotografických),
d) akce obdobného charakteru pokládají zejména módní přehlídky, diskotéky, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů kontraktační výstavy a veletrhy, erotické podívané a podniky lidové zábavy, např. lunaparky, cirkusy a poutě.


Čl.3

Sazba poplatku
1.
Znění od 1.4.1991 do 1.7.1994

Znění od 1.7.1994 do 1.7.1997

Znění od 1.7.1997 do 1.1.1998

Znění od 1.1.1998
1. Poplatek činí z úhrnné částky vybraného vstupného
a) 5% u kulturních akcí uvedených v čl.2 písm.a) pokud se konají v prostorách s kapacitou nad 3.000 osob,
b) 20% u kulturních akcí spojených s restauračním provozem a u akcí uvedených v čl.2 písm. c) a d),
c) 10% u akcí uvedených v čl.2 písm.b)2.
Znění od 1.4.1991 do 30.5.1991

Znění od 30.5.1991 do 1.7.1994

Znění od 1.7.1994 do 1.7.1997

Znění od 1.7.1997 do 1.1.1998

Znění od 1.1.1998
2. Správce poplatku může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit roční paušální částkou.


3.
Znění od 1.4.1991 do 1.7.1994

Znění od 1.7.1994 do 1.1.1998

Znění od 1.1.1998
3. jako bod 2.
Čl.4

Poplatník
 
1. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

2. Je-li pořadatelů několik, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a rozdílně.


Čl.5

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce

Znění od 1.4.1991 do 30.5.1991

Znění od 30.5.1991 do 1.1.1994

Znění od 1.1.1994 do 1.7.1997

Znění od 1.7.1997
1) ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku, tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu konání akce, místo konání, kapacita místa pořádání (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme) a u akcí uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) též účel využití výtěžku.
2) při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, IČO, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky 7)
3) V případě pravidelně se opakujících akcí v průběhu nejdéle 6 měsíců je poplatník povinen ohlásit správci poplatku výše uvedené údaje nejméně týden před konáním první akce.
 
Čl.6

Splatnost poplatku
1.
Znění od 1.4.1991 do 1.7.1994

Znění od 1.7.1994 do 1.7.1997

Znění od 1.7.1997
1. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě pravidelně se opakujících akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Poplatek stanovený roční paušální částkou je na běžný rok splatný nejpozději do 31. ledna každého roku, v ostatních případech je poplatek stanovený paušální částkou splatný nejpozději první den období, na které je paušál stanoven.

2.
Znění od 1.4.1991 do 30.5.1991

Znění od 30.5.1991 2. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %.


Čl.7

Osvobození a úlevy
1.
Znění od 1.4.1991 do 1.7.1997

Znění od 1.7.1997 do 1.1.1998

Znění od 1.1.1998
1. Od poplatku jsou osvobozeny :
a) kulturní akce uvedené v čl.2 písm.a), s výjimkou akcí uvedených v čl.3 odst.1 písm.a) a b).,
b) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
c) taneční kursy a kursy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kursů (prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod.) a maturitní plesy.


2.
Znění od 1.4.1991 do 30.5.1991

Znění od 30.5.1991 2. Správce poplatků může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.

Čl.8

Evidence

Znění od 1.4.1991 do 1.7.1994

Znění od 1.7.1994 do 1.7.1997

Znění od 1.7.1997
Poplatník je povinen vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a předkládat ji na požádání správci poplatku ke kontrole. Poplatník je povinen uvést na vstupence výši vstupného odděleně od ceny dalších služeb, které jsou započítány do ceny vstupného. Pokud nebude cena vstupného uvedena odděleně, vypočítá se poplatek z celé částky uvedené na vstupence. Vstupenkou se rozumí i jiný doklad opravňující ke vstupu na akci.
 
Čl.9

Správa a rozpočtové určení výnosu poplatku

1. Správu a kontrolu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa konání akce.

2. Městské části, které vykonávají správu poplatku, provádějí kontrolu dodržování podmínek rozhodných pro vyměření poplatku a jeho správného placení.

3. Příjmy z tohoto poplatku jsou příjmem příslušné městské části 9).

Čl.10

Sankce
Znění od 1.4.1991 do 1.1.1994

Znění od 1.1.1994 do 1.7.1997

Znění od 1.7.1997
Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 8)


Čl.11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.


Primátor hlavního města Prahy
Jaroslav Kořán v. r.

Náměstek primátora hlavního města Prahy
Ing. Jiří Valda v. r.


Odkazy: 1) zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
2)
Znění od 1.4.1991 do 1.1.1994
Znění od 1.1.1994
2) zákon ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

3) až 10)
Znění od 1.4.1991 do 1.1.1998

3) až 5)
Od 1.7.1997
3) u kulturních akcí plní funkci ohlašovací povinnosti tzv. povolovací řízení vykonávané dle vyhl. č. 99/1958 Ú.l.
4) čl. 2 písm. e) Statutu hl.m.Prahy (I. část).
5) § 27 zákona č. 200/1991 Sb., o přestupcích.

 

Rušící vyhlášky / nařízení

25/2003 Obecně závazná vyhláška č. 25/2003 Sb. hl. m. Prahy