Obecně závazná vyhláška č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)
Číslo 8/2008
Sbírka 5
Datum vydání 30.05.2008
Datum účinnosti 01.07.2008
Plné znění

8.

 

Obecně závazná vyhláška

 

o udržování čistoty na ulicích

 a jiných veřejných prostranstvích

(vyhláška o čistotě)

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 5. 2008 vydat podle  § 44 odst. 3 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

§ 1

 

Účel vyhlášky

 

     Účelem této vyhlášky je stanovení povinností  k zajištění udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích[1]) .

 

§ 2

 

Znečištění ulic a jiných veřejných prostranství

 

     Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných veřejných prostranství. Znečištěním ulic nebo jiných veřejných prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí zejména:

a)        odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků potravin;

b)        provozní kapalina, která unikla z dopravních prostředků při opravách a technických závadách, únik ropných látek při stáčení z mobilních cisteren do nádrží, dopravované závadné látky[2]);

c)        roztok mycího prostředku, který odtekl při umývání karoserií nebo motorů dopravních prostředků;

d)        krmení pro zvířata[3]),

e)        materiály, které unikly při přepravě, vykládce, nakládce nebo při výjezdu vozidel ze stavenišť nebo nezpevněných ploch (např. zemina, bláto, prach, pevná paliva, stavební a jiné hmoty);

f)          posypové hmoty určené k zajištění sjízdnosti a schůdnosti ulic a jiných veřejných prostranství v době, kdy již neplní účel posypu, tj. po ukončení zimního období;

g)        výkaly, výměšky a odpadní vody[4]); 

h)        odpad z údržby zeleně[5]), spadané plody, listí a kůra;

i)          volně ložené sypké materiály, které mohou být roznášeny větrem, vodou nebo jiným způsobem a pro které není povoleno zvláštní užívání pozemní komunikace;

j)          plakáty, reklamy, nabídky, inzeráty, informace, propagace a podobně (dále jen „plakáty“) umístěné mimo plochy k tomu určené;

k)       jakákoli jiná věc[6]) bez ohledu na její rozměr a původ, způsobilá narušit čistotu na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.

 

§ 3

 

Zajištění udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích

 

(1)   Každý je povinen se chovat tak, aby:

a)       nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství[7]) ,

b)       nebránil či neznemožnil udržování čistoty ulic nebo jiných veřejných prostranství.

(2)   Při znečištění ulice a jiného veřejného prostranství odstraní neprodleně znečištění jeho původce.

(3)   V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete nebo jiná osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči[8]).

(4)      Provozovatel či pořadatel obchodní, sportovní, kulturní a jiné podobné akce[9]) je povinen zajistit sběrné nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a bezprostředně po ukončení akce zajistit úklid ulice nebo jiného veřejného prostranství, na kterém se akce konala, pokud došlo při akci k jeho znečištění, včetně zajištění využití nebo odstranění veškerého při akci vzniklého odpadu do zařízení k tomu určených[10]).

(5) Dopravce Pražské integrované dopravy a vlastník označníku a přístřešku je povinen zajišťovat udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, na kterých se nacházejí zastávky veřejné dopravy.

(6)   Vlastník uličních stromořadí je povinen zajišťovat pravidelný úklid nečistot v prostorech ochranných mříží a ohrádek  okolo stromů.

 

§4

 

Plakáty

 

(1) Vylepovat plakáty lze pouze na plochách k tomu určených a označených identifikačními údaji vlastníka stavby nebo zařízení pro vylepování plakátů.

(2) Vlastník stavby nebo zařízení pro plakáty je povinen zabezpečovat odstranění sejmutých, uvolněných nebo stržených plakátů.

 

§ 5

 

Způsob provádění čištění ulic a jiných veřejných prostranství

 

(1)   Uliční smetky ukládají oprávněné osoby[11]) do vlastních sběrných nádob[12]) nebo do přepravních prostředků.

(2)   Při čištění ulice a jiných veřejných prostranství:

a)      musí oprávněná osoba učinit přiměřená opatření proti vyvolané prašnosti,

b)      nesmí oprávněná osoba narušit schůdnost a sjízdnost ulice,

c)      nesmí oprávněná osoba smetat či shrnovat odpad a nečistoty do vozovek, do kanalizačních vpustí, ochranných mříží okolo stromů, na okolní pozemky, do veřejné zeleně, do sklepních oken a větracích šachet, pod zaparkovaná vozidla, do silniční vegetace a do prostoru stanovišť na tříděný nebo směsný odpad.

 

§ 6

 

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.        Vyhláška č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hlavního města Prahy.

2.        Vyhláška č. 2/1982 Sb. NVP, kterou se doplňuje vyhláška č. 8/1980 Sbírky nařízení, vyhlášek a instrukcí Národního výboru hlavního města Prahy, o čistotě na území hlavního města Prahy.

3.        Vyhláška č. 1/1985 Sb. NVP, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb. NVP.

4.        Vyhláška č. 8/1987 Sb. NVP, kterou se doplňuje vyhláška č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb. NVP a vyhlášky č. 1/1985 Sb. NVP.

5.        Čl. 4 vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací.

 

§ 7

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

 

                                               MUDr. Pavel  B é m   v. r.

                                                 primátor hlavního města Prahy

 

                                              Mgr. Rudolf  B l a ž e k   v. r.

                                          náměstek primátora hlavního města Prahy[1])      §  34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

2)      § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004  Sb.

3)      § 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č.77/2004 Sb.

[4])      § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

[5])      § 2 písm. g) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m.Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

[6])    § 119 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

[7])    Například § 47 odst. 1 písm. d) a § 47b odst. 1 písm. d)   zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.

[8])    Například § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, §  47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

[9])      § 44 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

[10])    Například § 19, 20, 21 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění     zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.

[11])  § 4 písm. r) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

[12])   § 2 písm. i) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb.hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).