Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 8/2005
Sbírka 5
Datum vydání 31.03.2005
Datum účinnosti 01.05.2005
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 31.3.2005 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy,obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy a  obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

1.      V příloze č. 4 v části A položky č. 247 až 297 znějí:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

247.

zákon č. 328/1999 Sb.

4

odst. 1

vydávání občanského průkazu

248.

 

4

odst. 4

 

kontrola správnosti vyplnění žádosti, vracení dokladů občanovi, při zjištění rozporů mezi údaji uváděnými v žádosti a údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému evidence občanských průkazů vyzývání občana, aby údaje uváděné v žádosti doložil; postupování řádně vyplněné žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v případě, že úřad sám není příslušný k vydání občanského průkazu

249.

 

4

odst. 5

předávání občanského průkazu občanovi, který uvedl úřad pro převzetí občanského průkazu v žádosti

250.

 

4

odst. 7

možnost provádět digitální zpracovávání fotografie občana a jeho podpisu pro účely vydání občanského průkazu a vedení údajů v evidenci občanských průkazů, pokud to umožňují technické podmínky

251.

 

5

odst. 1

ověřování státního občanství u příslušného úřadu na žádost občana

252.

 

8

odst. 3

zabezpečování předávání občanského průkazu občanovi, který se nemůže dostavit k převzetí ze závažných důvodů osobně a zdržuje se v územním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností; znehodnocování dosavadního občanského  průkazu občana nebo jeho potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a zasílání uvedených dokladů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu zároveň s podepsanou žádostí; předávání občanského průkazu podle § 4 odst. 5 obdobně

253.

 

9

odst. 2

vydávání potvrzení o občanském průkazu

254.

 

11

odst.2

rozhodování o skončení platnosti občanského průkazu

255.

 

 12

odst.1

oddělování vyznačené části občanského průkazu v případě změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení, změny rodinného stavu nebo změny rodného čísla

 

256.

 

12

odst. 2

vydávání potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu; oznamování a přijímání oznámení čísla vydaného potvrzení, důvodu a data jeho vydání, čísla, popřípadě série občanského průkazu, jména, popřípadě jmen a příjmení občana

257.

 

14

odst. 1

písm. b)

přijímání ohlášení poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo zneužití občanského průkazu od občana

258.

 

14

odst. 1 písm. d)

přijímání občanského průkazu občana, který ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně

259.

 

14

odst. 1 písm. e)

přijímání dosavadního občanského průkazu, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu od občana při převzetí nového občanského průkazu

260.

 

14

odst. 1 písm. f)

vyzývání občana k dostavení se za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu

261.

 

15

odst. 1

přijímání nalezeného občanského průkazu, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu

262.

 

15

odst. 2

přijímání občanského průkazu zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého

263.

 

15

odst. 3

přijímání občanského průkazu občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, od opatrovníka

264.

 

16

odst. 1

povinnost převzít na žádost občana občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí

265.

 

16

odst. 2

možnost zadržet občanovi neplatný občanský průkaz anebo občanský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným podle § 11 odst. 2; vydávání potvrzení o občanském průkazu a bezodkladné odesílání zadrženého občanského průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, spolu s oznámením čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu

266.

 

16

odst. 3

plnění povinností podle § 16 odst. 2 při odevzdání občanského průkazu občanem podle § 14 odst. 1 písm. d) nebo § 15

267.

 

16

odst. 4

při ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu vydávání držiteli potvrzení o občanském průkazu a bezodkladné oznamování této skutečnosti, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu

268.

 

16

odst. 5

přijímání oznámení policie o ohlášení odcizení občanského průkazu včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu

269.

 

16a

odst. 2

řízení o přestupcích podle odstavce 1 v prvním stupni

270.

 

17

odst. 3

zpracovávání údajů vedených v evidenci občanských průkazů pro ministerstvo vnitra

271.

 

17 odst. 5

vedení přehledu údajů o občanských průkazech, které vydal, a jejich držitelích na žádostech a tiskopisech

272.

 

17

odst. 7

využívání údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů

273.

 

18

odst. 1

poskytování údajů z evidence občanských průkazů, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva v rozsahu a způsobem v nich vymezených

274.

 

18a

odst. 1

poskytování údajů vedených k jeho osobě v evidenci občanských průkazů občanovi staršímu 15 let, a to na základě písemné žádosti; poskytování požadovaných údajů jednou za kalendářní rok bezplatně

275.

 

24

odst. 3

možnost vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů po předchozím souhlasu ministerstva vnitra

276.

 

25

odst. 2

oddělování rohu občanského průkazu bez strojově čitelné zóny při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu

277.

zákon č. 329/1999 Sb.

10

odst. 4

provádění  změn a doplnění údajů v cestovním dokladu

278.

 

12

odst. 1 a 2

vydávání cestovního pasu

279.

 

12 odst. 3

možnost provádět digitální zpracování podpisu a fotografie občana pro účely vydání cestovního pasu a vedení údajů v informačním systému evidence cestovních dokladů, pokud to umožňují technické podmínky

280.

 

15

odst. 1

vydávání cestovního průkazu k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty

281.

 

16

odst. 1

vydávání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy

282.

 

16

odst. 2

registrování námořnické knížky

283.

 

19

odst. 1

přijímání žádostí o vydání cestovního dokladu a žádostí o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu

284.

 

19

odst. 2

přijímání žádosti o cestovní pas, cestovní průkaz nebo jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy mimo místo trvalého pobytu občana

285.

 

21

odst. 3

zastavování řízení, pokud osoba oprávněná podat žádost neprokáže ve lhůtě stanovené rozhodnutím o přerušení řízení pravdivost údajů požadovaných v žádosti nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění

286.

 

24

odst.  1

rozhodování o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu

 

287.

 

24

odst. 2

možnost zadržet cestovní doklad v případě, že bylo rozhodnuto, nebo lze-li důvodně očekávat, že bude rozhodnuto o odnětí cestovního dokladu

288.

 

24

odst. 3

povinnost vydat potvrzení o zadržení cestovního dokladu jeho držiteli a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu zadržení

289.

 

24

odst. 4

rozhodování o odnětí zadrženého cestovního dokladu nebo o jeho vrácení

290.

 

25

vydávání nebo vracení cestovního dokladu občanovi na jeho písemnou žádost, pokud pominul důvod pro odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu

291.

 

28

odst. 2

rozhodování o skončení platnosti cestovního dokladu

292.

 

30

odst. 1

zpracovávání údajů vedených v evidenci cestovních dokladů pro ministerstvo vnitra

293.

 

30

odst. 2

využívání údajů z  evidence cestovních dokladů pro účely výkonu  své působnosti

294.

 

30

odst. 3

využívání údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů

295.

 

30

odst. 4

možnost využívat údaje o zadržení, odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu z evidence cestovních dokladů pro účely výkonu své působnosti

296.

 

30

odst. 5

poskytování údajů z evidence cestovních dokladů, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva v rozsahu a způsobem v nich vymezeným

297.

 

30a

odst. 1

poskytování údajů vedených k jeho osobě v evidenci cestovních dokladů občanovi staršímu 18 let, a to na základě písemné žádosti, poskytování požadovaných údajů jednou za rok bezplatně

 

 

  1. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 297 vkládají nové položky č. 298 až 308, které znějí:

 

 

298.

 

31

odst. 1

vedení spisové dokumentace žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o vydání cestovního dokladu, provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu, registraci námořnické knížky, odnětí cestovního dokladu, přestupcích na úseku cestovních dokladů

      299.

 

31

odst. 3

vedení spisové dokumentace o ztrátě, odcizení, nálezu, poškození, zničení nebo zneužití cestovního dokladu

 

      300.

 

32

odst. 1 písm. b)

přijímání odevzdaného neplatného cestovního dokladu nebo cestovního dokladu, který je zaplněn záznamy a vystavování potvrzení o odevzdání cestovního dokladu

 

301.

 

32

odst. 2

přijímání ohlášení ztráty, odcizení cestovního dokladu nebo jeho nálezu, vystavování potvrzení o ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu, oznamování této skutečnosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal

302.

 

32

odst. 3

přijímání ohlášení ztráty nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí

 

303.

 

32

odst. 4

možnost zadržet neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil povinnost jej odevzdat, nebo o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným; povinnost vydat občanovi potvrzení o zadržení cestovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení

     304.

 

33

odst. 1

přijímání odevzdaného cestovního dokladu jiného občana, osoby zemřelé nebo prohlášené za mrtvou, popřípadě nalezeného dokladu, ohlášeného jako ztracený nebo odcizený

305.

 

33

odst. 2

možnost zadržet cizí cestovní doklad tomu, kdo nesplnil povinnost jej neprodleně odevzdat; povinnost vydat potvrzení o zadržení cestovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení

306.

 

33

odst. 3

vracení zadrženého cestovního dokladu držiteli, pokud cestovní doklad nepozbyl platnosti a pokud nebyl shledán důvod pro jeho odnětí, do 15 dnů poté, co jej obdržel

307.

 

34

odst. 2

vracení zadrženého cestovního dokladu držiteli, pokud cestovní doklad nepozbyl platnosti a pokud nebyl shledán důvod pro jeho odnětí, do 15 dnů po jeho zadržení

308

 

34a

odst. 3

řízení o přestupcích podle odstavce 1 v prvním stupni

 

 

Dosavadní položky č. 298 až 409 se označují jako položky 309 až 420.

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Nové Město                        1392/2                        68

  Nové Město                        1392/5                        10

  Vinohrady                        1023/2                        1517

  Vinohrady                          1023/4                        144

  Vinohrady                        1023/6                        8031

  Vinohrady                        1023/8                        1594

  Vinohrady                        1026/6                        47609

  Vinohrady                        4174/3                        1482

  Vinohrady                        4217/3                        17

  Vinohrady                        4221/2                        302

   Nusle                        3056/3                        205

   Nusle                        3056/4                        12                   

 včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou

  předmětem zápisu v KN“

 

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Hodkovičky                        712                        5351

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kamýk                        891/2                        3421

 Kamýk                        891/17                        149

 Kamýk                        891/19                        902

 Kamýk                        891/3                        28829

 Kamýk                        891/23                        4423

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

6. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Břevnov                        3667/1                        936

  Břevnov                        898/3                        18

  Břevnov                        3679/16                        8

  Dejvice                        2489/9                        10

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

7. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky

stavba kolektoru v pořizovací hodnotě 19,058.415,15 Kč pod pozemky parc.č. 2860/114, parc.č. 2843 a části parc.č. 2780/134 v k.ú. Stodůlky“

 

 

8. V příloze č. 7 části B, se v části Praha – Kolovraty  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kolovraty            1233/18          85

 Kolovraty            1233/19          69

 Kolovraty            1233/20          430

 Kolovraty            1233/21          80

 Kolovraty            1233/22          100

 Kolovraty            1233/23          73

 Kolovraty            1233/24          1662

 Kolovraty            1233/25          169

 Kolovraty            1240/11          124

 Kolovraty            1240/12          491

 Kolovraty            1240/13          244

 Kolovraty            1240/14          146

 Kolovraty            1240/15          313

 Kolovraty            1240/34          1378

 Kolovraty            1240/36          1444

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy