Vyhláška č. 9/1998 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací
Číslo 9/1998
Sbírka 03/1998
Datum vydání 26.03.1998
Datum účinnosti 01.04.1998
Plné znění
Viz: 5/1985 Sb. NVP - Úplné znění vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP o čistotě na území hlavního města Prahy, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených vyhláškou č. 2/1982 Sb. NVP a vyhláškou č. 1/1985 Sb. NVP


Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26.3.1998 vydat podle § 16 odst.1
zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 27 odst.7 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 39/1997 Sb.hl.m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, se mění takto:

V Čl. 2 odst. 2 se slovo “sůl” nahrazuje slovy “Chlorid sodný (NaCl), Chlorid vápenatý (CaCl2) a jejich směsi”.

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.1998RNDr. Jan K o u k a l, CSc
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. Prahy