Výše nájemného u nově uzavíraných smluv

Hl. m. Praha stanovuje za 1 m2 podlahové plochy bytu bez částky za vybavení bytu zařizovacími předměty měsíčně základní výši nájemného:  

164 Kč v širším centru Prahy (katastrální území: Josefov, Malá Strana, Staré Město, Nové Město, Hradčany, Karlín, Vinohrady, Vyšehrad, Žižkov, Smíchov, Košíře, Dejvice, Vršovice, Holešovice, Bubeneč, Střešovice, Nusle, Libeň, Podolí, Břevnov)

132 Kč v ostatních katastrálních územích

120 Kč v případě pronájmu bytu zvláštního určení, v případě pronájmu bytu pro seniory a v případech ostatních důvodů vzniku nájmu za podmínky, kdy nájemce (pokud se jedná o společný nájem bytu, tak všichni společní nájemci) ke dni uzavření nájemní smlouvy dosáhl věku 65 let a více (nebo byl ke stejnému datu příjemcem starobního důchodu)

 • postup stanovení výše nájemného se nevztahuje na nájemní smlouvy vzniklé na základě výběrových řízení a na služební byty
 • pokud je předchozím rozhodnutím Rady HMP pro konkrétní dům stanoveno nájemné vyšší než uvedené, stanoví se výše nájemného dle předchozího usnesení; pro proces stanovení a výši slevy se použije níže uvedený postup

Systém slev:

Sleva pro nízkopříjmové domácnosti:

 • slevu na nájemném získá nájemce, jehož čistý příjem domácnosti nepřesáhne 4násobek životního minima pro danou domácnost
 • v případě exekučních srážek (žadatel je povinen tuto skutečnost prokazatelně doložit) se za příjem domácnosti považuje tzv. nezabavitelné minimum
 • v případě poskytnutí této slevy bude hora uvedené nájemné stanoveno ve výši 150 Kč pro byty v širším centru Prahy, 132 Kč pro byty v ostatních katastrálních územích a 100 Kč pro byty zvláštního určení a seniory
   

Individuální sleva:

 • slevu na nájemném získá nájemce, jehož čistý příjem domácnosti nepřesáhne 3,5násobek životního minima pro danou domácnost
 • v případě exekučních srážek (žadatel je povinen tuto skutečnost prokazatelně doložit) se za příjem domácnosti považuje tzv. nezabavitelné minimum
 • v případě poskytnutí této slevy bude nájemné stanoveno ve výši 100 Kč za 1m2 započítávané podlahové plochy bytu měsíčně bez částky za vybavení bytu zařizovacími předměty

 

Výjimečná sleva:

 • slevu na nájemném získá nájemce, jehož čistý příjem domácnosti nepřesáhne 3násobek životního minima pro danou domácnost
 • v případě exekučních srážek (žadatel je povinen tuto skutečnost prokazatelně doložit) se za příjem domácnosti považuje tzv. nezabavitelné minimum
 • v případě poskytnutí této slevy bude nájemné stanoveno ve výši 80 Kč za 1m2 započítávané podlahové plochy bytu měsíčně bez částky za vybavení bytu zařizovacími předměty.


Podrobnější informace lze nalézt v usnesení č. 1402 ze dne 29. 6. 2020, kterým byla stanovena výše nájemného u nově uzavíraných smluv.

2. ledna 2023
20. června 2024