Zajištění výkonu funkce ZS ITI PMO III.

Zajištění výkonu funkce ZS ITI PMO III.
  • Gesční odbor: Odbor projektového řízení
  • Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000250 
  • Celkový schválený rozpočet: 6 845 520,00 Kč 
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Doba trvání projektu: 01. 07. 2020 – 30.  6. 2022
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu Cílem tohoto projektu bylo zabezpečení výkonu funkce zprostředkujícího subjektu ITI pražské metropolitní oblasti, který byl naplněn.

Webové stránky: http://itipraha.eu

Předmětem projektu bylo zajištění výkonu funkce zprostředkujícího subjektu ITI Pražské metropolitní oblasti v rozsahu stanoveném Veřejnoprávní smlouvou o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro 2014 – 2020.

Projekt sloužil k financování činnosti oddělení zprostředkujícího subjektu ITI z evropských zdrojů. Toto oddělení se primárně zabývá výběrem vhodných projektů pro naplnění strategie integrované územní investice. Integrované územní investice představovaly nový nástroj Evropské unie pro programové období 2014 – 2020 a období následující, který umožňuje slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů na realizaci velkých integrovaných projektů strategické povahy. Jako jedna z aglomerací implementujících ITI byla vymezena i Pražská metropolitní oblast, která zahrnuje území hl. města Prahy a některé územní jednotky Středočeského kraje.

 

13. února 2023
28. listopadu 2023