Zlepšování kvality ovzduší v hlavním městě Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech IV. – „Kotlíkové dotace IV.“

Zlepšování kvality ovzduší v hlavním městě Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech IV - Kotlíkové dotace IV
  • Gesční odbor: Odbor životního prostředí
  • Registrační číslo: CZ.05.01.02/03/22_001/0000015
  • Celkový schválený rozpočet: 14 749 000,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
  • Doba trvání projektu: 01. 07. 2022 – 31. 12. 2026
  • Stav projektu: v průběhu realizace

Hodnocení projektu: V rámci projektu probíhá příjem žádostí. O průběhu administrace projektu jsou předkládána pravidelná hlášení řídícímu orgánu.

Webové stránky: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_iv/index.html

Popis projektu: Projekt "Kotlíkové dotace IV." podporuje výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva za ekologické zdroje splňující emisní požadavky 3. nebo vyšší emisní třídy. Projekt je zaměřen na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti. Primárním cílem projektu je snížit imisní zatížení obyvatel na území hl. m. Prahy a současně s tím zlepšit kvalitu ovzduší v rámci řešeného území.  Projekt navazuje na úspěšnou realizaci "Kotlíkových dotací I., II. a III."

Projekt je zaměřen na zkvalitnění ovzduší prostřednictvím výměny stávajících zdrojů vytápění na tuhá paliva v lidských sídlech. Využívání neekologických zdrojů vytápění na tuhá paliva způsobuje vysoké zatížení ovzduší emisemi. Zejména v topné sezóně na území hl. m. Prahy běžně dochází k překročení imisních limitů sledovaných částic. Příčinou jsou horší rozptylové podmínky a vyšší četnost zdrojů znečištění vlivem topné sezóny. Tyto faktory negativně ovlivňují nejen životní prostředí, ale mají neblahý vliv i na zdravotní stav obyvatel.

Předmětem podpory je náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • tepelné čerpadlo
  • kotel na biomasu
  • plynový kondenzační kotel

 

10. května 2023
20. dubna 2024