Krajský akční plán III Praha

Krajský akční plán III Praha
 • Gesční odbor: Odbor školství
 • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023127
 • Celkový schválený rozpočet: 11 991 067,17 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Doba trvání projektu: 01. 04. 2022 – 30. 11. 2023
 • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Na začátku roku 2024 byla podána závěrečná Zpráva o Realizaci řídícímu orgánu, nyní probíhá vypořádávání připomínek. Mezi hlavní zrealizované akce za dobu realizace projektu:

 • Setkání jednotlivých tematických platforem 44x
 • Setkání Pracovní skupiny Vzdělávání  6x
 • Setkávání k propojování formálního a neformálního vzdělávání 3x 
 • Setkání focusní skupiny ředitelů 2x
 • Minikonference k tématům: Cirkulární škola (26. 1. 23), Wellbeing ve škole (23. 2. 23), Podnikavost a Kreativita ve školách (18. 4. 23), Kariérové vzdělávání a poradenství (31. 5. 23), Pedagogická diagnostika a formativní přístup (1. 11. 23)

Webové stránkyhttps://www.prazskyinovacniinstitut.cz/projekty/kap3

Webové stránkyhttps://edit-prod.mag.mepnet.cz/preview/5919-146184-PUB/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/eu_dotace/projekty/doprava/pol_rustu-preference_b.html

Projekt podporoval společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Byla podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro následné společné řešení problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Součástí byla i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

10. května 2023
20. dubna 2024