POKYNY A INFORMACE K VYPLNĚNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť.

Povinnou součástí závěrečné zprávy jsou přílohy:

1) formulář Vyučtování_2017_AS.xlsx, který obsahuje tři listy;

2) formulář Výkaznictví_2017_AS, který obsahuje osm listů;

3) tabulka „Údaje RVKPP_VZ“

Kombinuje-li zpráva / projekt více typů služeb, potom se vyplňují všechny příslušné části. Pro správné vyplnění výkaznictví je výchozím materiálem „Seznam a definice výkonů drogových služeb“,který je ke stažení na stránkách: https://www.drogy-info.cz/publikace/navykove-latky/metodika/seznam-a-definice-vykonu-drogovych-sluzeb/

V tabulkách výkaznictví porovnávejte vždy data za srovnatelná období dvou let (pololetí nebo celý rok).

Pro důležité doplňující informace použijte tabulku Poznámky a komentáře umístěnou vždy na konci jednotlivých částí příloh. Porovnejte data se srovnatelným obdobím předešlého roku. Při uvedení všech dat se snažte o stručnost s důrazem na popis změn proti minulému období.

Nezapomeňte závěrečnou zprávu opatřit datem, razítkem organizace a podpisem statutárního zástupce.

Závěrečnou zprávu zašlete elektronicky do 31. ledna 2018 na adresu veronika.hamplova@praha.eudo předmětu uveďte „ZZ 2017 - název organizace“. Originál zprávy zašlete rovněž do 31. ledna 2018 na adresu:

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Mgr. Veronika Hamplová
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1


 

Průběžná zpráva za 1. pololetí 2017

 

Pokyny a informace k vyplnění průběžné zprávy 2017

Pozor! Změna struktury průběžné zprávy oproti minulému roku.

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť.

Pro důležité doplňující informace použijte položku Poznámky a komentáře. Porovnejte data se srovnatelným obdobím předešlého roku.

Průběžnou zprávu zašlete za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 nejpozději do 30. 9. 2017 elektronicky na adresu veronika.hamplova@praha.eu. Průběžnou zprávu nepředkládají příjemci dotace určené na konference, vzdělávání a certifikace (typ projektu IVHJ).

Do předmětu e-mailu napište: PZ 2016 + název organizace

 

Schválené dotace na rok 2017

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 742 ze dne 4. 4. 2017 schválila financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2017

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 26/40 ze dne 27. 4. 2017 schválilo financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2017

 

Vyhlášení grantů

Rada usnesením č. 2448 ze dne 11. 10. 2016 schválila vyhlášení Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2017.

12. října 2016
12. října 2016