Obecně závazná vyhláška č.11/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění vyhlášky č. 41/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 3/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 11/1999 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č. 20/1999 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 11/2000
Sbírka 03/2000
Datum vydání 28.03.2000
Datum účinnosti 01.04.2000
Datum zrušení 15.10.2005
Důvod zrušení vydání nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Plné znění
Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 28.3. 2000 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 18 odst.1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 280/1997 Sb. a ve znění zákona č.356/1999 Sb., vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění vyhlášky č. 41/1998 Sb. hl.m.Prahy, vyhlášky č. 3/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 11/1999 Sb. hl.m. Prahy a vyhlášky č. 20/1999 Sb. hl. m. Prahy se mění a doplňuje takto:


Čl. 2
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Poznámky:

1.Rozdělení míst pro prodej zboží a poskytování služeb je provedeno dle definic v čl. 1.
2.Adresa místa, kde je realizován prodej zboží nebo poskytovány služby, je pokud možno, názvem dané ulice, náměstí, číslem, popř. dalším upřesněním, např. před vstupem do metra, u stanice MHD apod.
3. Zkratky jsou používány pouze ty, které jsou obecně známé (MHD - městská hromadná doprava, OD - obchodní dům, SM - supermarket, KD - kulturní dům, NS - nákupní středisko, ZC - směr z centra, DC - směr do centra).
4. Prodejní doba (sloupec 5) je uvedena v příloze u :
a)tržnic a tržišť pouze tehdy, je-li jiná, než uvedená v čl. 3 odst. 1, t. j. jiná než 6,00 - 20,00 hodin,
b)tržních míst pouze tehdy, je-.li jiná, než uvedená v čl. 3 odst. 2, t. j. jiná než 6,00 - 20,00 hodin,
c)restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst pouze tehdy, je-li jiná, než uvedená v čl. 3 odst. 3, t.j. jiná než 9,00 - 22,00 hodin
5. Doba provozu (sloupec 6) je uvedena dle čl. 3:
d)celoročně
e)příležitostně, jako určité období roku s konkrétním datem.


Ing. arch. Jan Kasl
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Švec
náměstek primátora


Rušící vyhlášky / nařízení

16/2005 Nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy