Nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se vydává tržní řád
Číslo 16/2005
Sbírka 11
Datum vydání 23.08.2005
Datum účinnosti 15.10.2005
Datum zrušení 29.06.2011
Důvod zrušení vydání nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Plné znění

        Rada  hlavního města Prahy se usnesla dne 23. 8. 2005 podle § 44 odst. 2 zákona  č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a  § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.280/1997 Sb.,  zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., vydat toto nařízení:

 

§ 1

Místa pro prodej a poskytování služeb

(1) Na území hlavního města Prahy je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) nabízet, prodávat zboží nebo poskytovat služby na místech uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, nejde-li o druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje  nebo které jsou zakázány. Místy uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou tržnice, tržiště, tržní místa, restaurační zahrádky v době po 22.00 hod., místa pro konání trhů, trasy pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutá prodejní místa a   místa pro nabídku zboží.

(2) Tržnice je vymezený, uzavíratelný prostor, umožňující celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) na, za tím účelem zpravidla najatých, prodejních místech. Tento prostor umožňuje stanovit alespoň 10 prodejních míst a v době prodeje zboží a poskytování služeb musí být vybaven alespoň 10 stánky, přenosnými stánky, stoly, pulty, stojany, mobilními zařízeními jako jsou účelově upravené a vybavené vozíky a jinými obdobnými zařízeními (dále jen "prodejní zařízení"), umístěnými na zpevněném povrchu na určených prodejních místech, jejichž rozmístění a počet v prostoru tržnice jsou určeny plánkem. Tento prostor je veřejně přístupný pouze v provozní době.

(3) Tržiště je vymezený prostor, umožňující celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) na, za tím účelem zpravidla najatých, prodejních místech.Tento prostor umožňuje stanovit alespoň 10 prodejních míst a v době prodeje zboží a poskytování služeb musí být vybaven alespoň 10 prodejními zařízeními, umístěnými na zpevněném povrchu na určených prodejních místech, jejichž rozmístění a počet v prostoru tržiště jsou určeny plánkem. Tento prostor je veřejně přístupný.

(4) Tržní místo je místo mimo tržnice a tržiště, které je alespoň v prodejní době veřejně přístupné a na kterém se na jednom nebo více, zpravidla najatých, prodejních místech, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení, umístěných na zpevněném povrchu. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou pro tržní místo v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5) Restaurační zahrádka je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém se na zpevněném povrchu prodává zboží a  poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti „hostinská činnost“, které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1). Restaurační zahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna.

(6) Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém je umístěno na zpevněném povrchu prodejní zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně, určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele.

(7) Místo pro konání trhu je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém se konají příležitostné akce, při kterých je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby (dále jen „trhy“). Trhy se mohou konat v tržnicích, na tržištích, tržních místech a na dalších místech k tomu účelu  uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(8) Trasa pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb je vymezená názvem  ulic, kterými probíhá, míst, která spojuje nebo místem, na kterém se uskutečňuje. Na trase uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení je možné prodávat zboží nebo poskytovat služby vždy nejvýše z počtu  prodejních zařízení (ruční vozíky, kola, elektromobily a podobná zařízení) stanoveného v  příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(9) Prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) v tržnicích, na tržištích, tržních místech, trzích a předsunutých prodejních místech, na kterém se prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení umístěných na zpevněném povrchu mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) .

(10) Místo pro nabídku zboží je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém se za účelem prodeje  nebo nabídky vystavuje zboží stejného druhu jako v této provozovně umístěné na zemi nebo na  přenosném zařízení. To platí i tehdy, je-li  takové zboží vystavováno zobrazené. Považuje se za něj  i plocha, na které je uvedené zboží položeno, zavěšeno, či jiným obdobným způsobem upevněno buď přímo, nebo pomocí technického zařízení či  konstrukce, jako je zeď domu mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím nebo  vchodové dveře či okenice.

 

 

 

§ 2

Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby

 (1) Tržní místa se podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby rozdělují na:

a) tržní místa v centrální části města uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení, u nichž konkrétní druh zboží nebo poskytované služby uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení nesmí být jiný než květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže, ovoce, zelenina, upomínkové předměty vztahující se k Praze nebo k České republice s výjimkou textilních, výtvarná díla, pohlednice, plány a mapy města a republiky, knižní průvodce, tisk, jízdenky městské hromadné dopravy, telefonní karty, ceniny, drobné psací potřeby, tabákové výrobky a drobné kuřácké potřeby,  občerstvení, vstupenky na kulturní programy a  jízdenky na okružní jízdy městem, čištění bot,  půjčování nemotorových dopravních prostředků (loděk, kol a podobně), fotografické služby včetně prodeje drobných fotopotřeb, 

b) tržní místa v prostorách metra, (vestibuly, podchody a společné haly), u nichž konkrétní zboží uvedené v příloze č. 1 nesmí být jiné než květiny, tisk, knihy, jízdenky Městské hromadné dopravy, telefonní karty a pouze příležitostně velikonoční a vánoční zboží,

c) ostatní tržní místa, u kterých není druh prodávaného zboží nebo poskytované služby předem omezen.

 (2) Trhy se podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby rozdělují na:

a) trhy se sortimentem vztahujícím se k určitému období (vánoční, velikonoční, svatodušní a podobně),  dnu či svátku  (např. svatého  Mikuláše, svatého Valentýna, Den dětí a podobně) popřípadě zaměřeným na zboží jako produkt uměleckých řemesel s vymezením uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b) ostatní trhy (provozované zpravidla ve vymezené dny v týdnu, měsíci či roce) se sortimentem rámcově určeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 (3) Ostatní místa pro prodej zboží nebo poskytování služeb se podle  druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby rozdělují tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 

§ 3

 Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti

(1) Kapacita jednotlivých tržnic, tržišť, trhů a tržních míst  (počet prodejních míst nebo prostor v metrech čtverečních) je stanovena v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Příloha č. 1 k tomuto nařízení dále obsahuje vymezení prostoru v metrech čtverečních u  restauračních zahrádek po 22.00 hod.,  předsunutých prodejních míst a míst pro nabídku zboží a vymezení tras pro pojízdný prodej.

(2) Tržnice, tržiště, trhy  a tržní místa  se správcem musí být na vhodném, trvale viditelném místě2) označeny jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatele - fyzické osoby nebo názvem popřípadě obchodní firmou u provozovatele - právnické osoby  a identifikačním číslem provozovatele, na tomto místě musí být rovněž uvedeno jméno a příjmení správce, doba prodeje zboží a poskytování služeb, u tržnic, tržišť a trhů musí být rovněž vyvěšen tento tržní řád s plánkem dle § 1 odst. 2 a 3.

(3) Tržnice, tržiště, trhy a tržní místa musí být vybaveny tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz na zpevněném povrchu; mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy 3).

(4) Tržnice, tržiště, trhy  a tržní místa musí být dle charakteru prodávaného zboží nebo poskytované služby dále vybaveny takto:

a) u potravin 4) zařízeními požadovanými zvláštními předpisy 5, 6) ,

b) u ovoce, zeleniny a dalšího zboží musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení, popřípadě na ně navazující podložky tak, aby toto zboží nebylo uloženo přímo na zemi,

c) u oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem a zrcadlem pro jejich vyzkoušení,

d) u obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a lžící na boty,

e) u elektrospotřebičů a elektronického zboží přípojkami energií pro předvedení prodávaného zboží.

(5) Tržnice, tržiště, trhy a tržní místa  musí být vybaveny takovým osvětlením, které umožní spotřebiteli prohlédnout prodávané zboží, přečíst návod ke spotřebě a označení prodejních zařízení podle zvláštních předpisů 2) .

(6) Tržnice a tržiště musí být vybaveny při prodeji ovoce a zeleniny tekoucí pitnou vodou pro jejich omytí.

 

§ 4

Doba prodeje zboží a poskytování služeb

(1) Tržnice a tržiště mohou být provozovány po dobu celého roku, doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržnicích a tržištích je od 6.00 do 20.00 hodin, pokud v příloze č. 1 k tomuto nařízení není pro jednotlivé tržnice a tržiště stanoveno jinak.

(2) Tržní místa mohou být provozována po dobu celého roku nebo, s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb, podle poptávky po nich, pouze v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je od 6.00 do 20.00 hod., pokud v příloze č. 1 k tomuto nařízení  není pro jednotlivá tržní místa stanoveno jinak.

(3) Trhy jsou provozovány v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Doba prodeje je od 6.00 do 21.00 hodin, pokud v příloze č.1 k tomuto nařízení  není pro jednotlivé trhy stanoveno jinak. 

§ 5

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti


(1) Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržnicích, tržištích, trzích  a tržních místech  jsou všechny zúčastněné osoby (provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb) povinny:

a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,

b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, celoročně schůdnost, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor,

c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů 7),

d) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř a podobně),

e) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,

f) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené zavadlých částí,

g) k prodeji a nabídce  zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, nezdržovat se v uličkách před stánky bezdůvodně a neumísťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků,

h) osobními vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném provozovatelem v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích 8).

(2) Pro restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa platí odstavec 1 písm. a) až e).

 

§ 6

Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržnice, tržiště, trhu a tržního místa k zajištění jejich řádného provozu

(1) Provozovatel tržnice, tržiště nebo trhu je povinen:

a) umístit tento tržní řád a plánek tržnice nebo tržiště s číselným nebo obdobným označením prodejního zařízení na vhodném, trvale viditelném místě,

b) dohlížet na dodržování § 3, 4 a 5 zúčastněnými osobami,

c) přidělit  prodejcům a poskytovatelům služeb prodejní zařízení nebo  konkrétní místa a vést o přidělení evidenci a uchovávat ji nejméně po dobu pěti let 9),

d) zajistit provádění pravidelného úklidu zařízení a všech prostor a průběžné deratizace,

e) určit prostor pro odkládání odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob7) pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz a využití nebo odstranění těchto odpadů 7),

f) zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad od zákazníků včetně pravidelného svozu a odstranění tohoto odpadu,

g) vyčlenit dle místních možností prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje,

h) časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržnice i tržiště,

i) zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo přidělená konkrétní místa,

j) zajistit pro prodejce a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení (záchod, tekoucí voda k umytí rukou), při prodeji potravin v rozsahu upraveném zvláštními předpisy 5),

k) umožnit prodej hub nebo jiných přírodních plodin určených  ministerstvem zdravotnictví   jen osobám držícím osvědčení o tom, že prokázaly základní znalosti takových plodin před zkušební komisí, kterou ustavuje orgán ochrany veřejného zdra 10),

l) pokud mají být na tržnici či tržišti prodávána živá zvířata, vymezit v rámci tržnice nebo tržiště místo pro prodej živých zvířat, splňující  veterinární  podmínky pro jejich  prodej11),

m) dochází-li zde k prodeji také jinými osobami než podnikateli nebo jejich zaměstnanci (tak zvané burzy, bleší trhy a podobně), oddělit jasně taková místa od ostatních, sloužících k podnikání.

(2) Pro provozovatele tržního místa platí odstavec 1 písm. b), g), i) a k).

(3) Provozovatel může k zajištění provozu tržnice, tržiště, trhu  a tržního místa  určit fyzickou osobu - správce.

 

 

 

 

§ 7

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se nařízení nevztahuje

(1) Toto nařízení se   nevztahuje na prodej     při slavnostech, sportovních podnicích nebo při jiných podobných akcích12), na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem13), na   prodej tisku prostřednictvím kamelotů, poskytování služeb a prodej zboží na restauračních zahrádkách v době od 8.00 do 22.00 hodin, na zásilkový prodej, na podomní prodej, na  vánoční prodej  ryb a  stromků, jmelí a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek, na prodej v pojízdné prodejně  a obdobném zařízení sloužícím k prodeji zboží nebo k poskytování služeb, včetně lodí a na distribuci telefonních seznamů.

(2)  Za podomní prodej se pokládá  prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu  nabízeno a prodáváno zboží. 

(3) Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej  od 7. do 24.  prosince běžného roku.

(4) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před velikonočním pondělím.

 

§ 8

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

 (1) Pochůzkový prodej na území hlavního města Prahy je zakázán s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, plovárnách a bazénech k tomuto účelu určených kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) a v letních kinech.

(2) Pojízdný prodej je na území historického jádra hlavního města Prahy prohlášeného za památkovou rezervaci 14) zakázán, s výjimkou veřejně přístupné části komplexu zahrad vrchu Petřína (Kinského zahrada, Nebozízek, Petřínské sady, Seminářská zahrada, Lobkovická zahrada, Strahovská zahrada, Růžový sad a Park u rozhledny).

 (3) Nabízení pornografického tisku na území hlavního města Prahy je zakázáno, s výjimkou případů, kdy je tento tisk nabízen v zatavené folii upravené tak, aby byl viditelný pouze název tisku.

(4) Za pochůzkový prodej se pokládá prodej zboží s použitím přenosného nebo  neseného zařízení  (konstrukce, tyče,  závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo postává na místě.

 

 

§ 9


Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů 15).

 

 

§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.      Vyhláška č. 27/1998  Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád.

2.      Vyhláška č. 41/1998 Sb.hl.m. Prahy, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád.

3.      Vyhláška č. 3/1999 Sb.hl.m. Prahy, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění vyhlášky č. 41/1998 Sb. hl. m. Prahy.

4.      Vyhláška  č. 11/1999 Sb. hl.m.Prahy, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění vyhlášky č. 41/1998 Sb. hl.m.Prahy a vyhlášky č. 3/1999 Sb. hl.m.Prahy.

5.      Vyhláška  č. 20/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění vyhlášky č. 41/1998 Sb. hl.m.Prahy, vyhlášky č. 3/1999 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č. 11/1999 Sb. hl.m.Prahy.

6.      Vyhláška  č. 11/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění vyhlášky č. 41/1998 Sb. hl.m.Prahy, vyhlášky č. 3/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 11/1999 Sb. hl.m.Prahy a vyhlášky č.  20/1999 Sb. hl. m. Prahy.

7.      Vyhláška  č. 25/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

8.      Vyhláška  č. 41/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

9.      Nařízení č. 5/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška hlavního města Prahy     č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

10.  Nařízení  č. 17/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11.  Nařízení  č. 4/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12.  Nařízení  č. 15/2002 Sb. hl. m. Prahy,  kterým se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád.

13.  Nařízení  č. 25/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád ve znění pozdějších předpisů.

14.  Nařízení  č. 6/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

15.  Nařízení  č. 18/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád ve znění pozdějších předpisů.

16.  Nařízení  č. 30/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

17.  Nařízení  č. 6/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád ve znění pozdějších předpisů.

18.  Nařízení č.15/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád ve znění pozdějších předpisů.

19.  Nařízení č. 9/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 11


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem   15. října 2005.

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy

 

 

 

Poznámky:

1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění    pozdějších předpisů.

2)      § 17 odst.  7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.


3) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů .

4) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 5) Vyhláška č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin.

    Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů .

   Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 6)  Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění vyhlášky č. 639/2004 Sb.

 7) § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb.

 8) § 61 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

 9) § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

10) Vyhláška  č. 475/2002 Sb. , kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub).

11) § 3 odst. 1 písm. e)  a §  25  zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých     souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

 12)  § 17 odst. 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.

 13) § 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve  znění zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.

14)  Nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

15) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění  pozdějších předpisů.

       Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

        Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             (

Rušící vyhlášky / nařízení

9/2011 Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

7/2007 Nařízení č. 7/2007 Sb. hl. m. Prahy
19/2006 Nařízení č. 19/2006 Sb. hl. m. Prahy
14/2008 Nařízení č. 14/2008 Sb. hl. m. Prahy
17/2007 Nařízení č. 17/2007 Sb. hl. m. Prahy
15/2010 Nařízení č. 15/2010 Sb. hl. m. Prahy
23/2009 Nařízení č. 23/2009 Sb. hl. m. Prahy
5/2006 Nařízení č. 5/2006 Sb. hl. m. Prahy
23/2008 Nařízení č. 23/2008 Sb. hl. m. Prahy