Obecně závazná vyhláška č. 13/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Číslo 13/2005
Sbírka 9
Datum vydání 23.06.2005
Datum účinnosti 01.08.2005
Datum zrušení 01.06.2011
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Plné znění

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2005 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, se  mění takto :

1. V příloze č. 1 se v části „Městská část Praha 2“ doplňuje bod 3, který zní: „3. § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,-- všechna veřejná prostranství“.

2. V příloze č. 1 se v části „Městská část Praha 2“ doplňuje bod 4, který zní: „4. § 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky  místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá“.

3. V příloze č. 1 se v části „Městská část Praha 2“ doplňuje bod 5, který zní: „5. § 2 odst. 1 písm. j) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá“.

 4. V příloze č. 1   se  v části „Městská část Praha 8“ v bodě  2 doplňuje písmeno f), které zní:  „f) Kč 10,-- na celém území městské části při umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné“.

5. V příloze č. 1 se v části „Městská část Praha 9“ v bodě 2  na konci doplňuje text,        který zní: „Kč 10,-- při umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné“.

6. V příloze č. 1 se v části „Městská část Praha 9“ doplňuje bod 3, který zní: „3. § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky Kč 10,-- všechna veřejná prostranství“.

7. V příloze č. 1 se v části „Městská část Praha 11“ v bodě 1 částka „Kč 20,--“ nahrazuje částkou „Kč 10,--“.

8. V příloze č. 1 se v části „Městská část Praha-ÚJEZD“ částka „Kč 40,--“ nahrazuje částkou „Kč 10,--“ a doplňuje text, který zní: „při umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné“.

9. Příloha č. 2 zní:

 viz přiložený soubor

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

5/2011 Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

9/2006 Obecně závazná vyhláška č. 9/2006 Sb. hl. m. Prahy