Nařízení č. 14/2006 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha
Číslo 14/2006
Sbírka 11
Datum vydání 12.09.2006
Datum účinnosti 01.11.2006
Datum zrušení 01.01.2011
Důvod zrušení vydání nařízení č. 16/2010 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha pro období let 2010-2012
Plné znění

      Rada hlavního  města Prahy se usnesla dne 12. 9. 2006 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a  §  6  odst. 6  a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),  ve znění zákona č. 385/2005 Sb., toto nařízení:

 

§ 1

 

 (1) Tímto nařízením se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha (dále jen „Program“)

 (2) Program je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení a Programový dodatek Programu v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

 

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2006.

 

 

 

 

MUDr. Pavel B é m , v. r.

primátor hl. m. Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

16/2010 Nařízení č. 16/2010 Sb. hl. m. Prahy