Vyhláška č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňují vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích, a kterou se zrušuje vyhláška č. 8/1991 Sb. hl. m. Prahy, o dislokačním poplatku, ve znění vyhlášky č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 16/1993
Sbírka 12/1993
Datum vydání 25.11.1993
Datum účinnosti 01.01.1994
Datum zrušení 01.01.2004
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
Plné znění
od 1.1.1994
Viz č. 4/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl.m.Prahy
od 1.4.1994
Viz č. 5/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m.Prahy
od 1.1.1994
Viz č. 6/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze vstupného se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č.16/1993 Sb. hl. m. Prahy
od 1.1.1994
Viz č. 7/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z ubytovacích kapacit v rekreačních a vzdělávacích zařízeních se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č. 19/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č.25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy
od 1.1.1994
Viz č. 8/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy
od 1.1.1994
Viz č. 9/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z reklamních zařízení se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl.m.Prahy
od 1.1.1994
Viz č. 10/1994 Sb. HMP - Úplné úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za rekreační pobyt se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl.m.Prahy


Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25.11.1993 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 4/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy se mění a doplňuje takto :

1. V čl. 1 odst. 2 poznámka pod čarou č. 2) zní : "2) zákon ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů"

2. V čl. 2 odst. 1 písm. c) se slova "psa chovaného důchodcem" nahrazují slovy "psa, jehož vlastníkem je důchodce".

3. V čl. 2 odst. 2 písm. e) se slova "psa chovaného důchodcem" nahrazují slovy "psa, jehož vlastníkem je důchodce".

4. V čl. 2 odst. 3 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a věta se doplňuje "která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu."

5. V čl. 3 odst. 2 se za slova "uplynutím měsíce," vkládá "ve kterém k této skutečnosti došlo a poplatník ji prokáže řádným dokladem, v ostatních případech uplynutím měsíce, "

6. V čl. 4 se za odstavec 3 doplňuje nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č.3) zní : "Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, IČO, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky.3)

7. Dosavadní poznámky pod čarou č. 3, 4, 5 a 6 se označují jako č. 4, 5, 6 a 7.

8. V čl. 6 odst. 1 písm. d) se za slovo "osvědčení" doplňují slova "a vlastník je členem Svazu záchranných brigád."

9. V čl. 8 odst. 2 se slova "do rozpočtu hl. m. Prahy" nahrazují slovy "a to do konce měsíce následujícího po uplynutí měsíce, ve kterém se poplatek stal splatným, na účet hlavního města Prahy."

10. Čl. 9 včetně poznámky pod čarou č. 7) zní : "Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 7)
 
Čl.2

Vyhláška hlavního města Prahy č. 5/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy se mění a doplňuje takto :

1. V čl. 1 odst. 2 poznámka pod čarou č. 2) zní : "2) zákon ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů"

2. V čl. 2 odst. 1 písm. a) se za slova "za 1 m2," doplňují slova "v případě, že investorem těchto akcí je hlavní město Praha nebo jeho městská část, Pražské vodárny, Pražské kanalizace a vodní toky, Dopravní podnik a.s. (pouze u staveb metra a elektrických drah), Technická správa komunikací hlavního města Prahy a Kolektory hlavního města Prahy, činí výše poplatku..............1,- Kč/m2 denně a to při splnění všech podmínek (včetně doby záboru), stanovených v povolení k užívání veřejného prostranství. V případě, že všechny podmínky stanovené v rozhodnutí nebudou dodrženy, vyměří se poplatek zpětně od počátku užívání ve výši 10,- Kč za 1 m2 a den."

3. V čl. 2 odst. 1 písm. c) se za slovo "zařízení" doplňují slova: "včetně předzahrádek sloužících k občerstvení"

4. V čl. 2 odst. 1 se za písmeno k) doplňuje nové písmeno l), které zní : "za umístění zařízení sloužícího pro dopravu nákladů do podzemí a z podzemí.................. 2 Kč denně za 1 m2"

5. V čl. 3 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4) zní : "Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, IČO, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky 4).
6. Dosavadní poznámky pod čarou č. 4, 5, 6 a 7 se označují jako č. 5, 6, 7 a 8

7. V čl. 5 odst. 1 písm. b) zní : "vyhrazení trvalého parkovacího místa - osobám invalidním 5) - vozům rychlé lékařské pomoci, dopravních inspektorátů a místních oddělení Policie České republiky, Městské policie hlavního města Prahy, obvodních a místních úřadů v Praze a Magistrátu hlavního města Prahy, zastupitelských úřadů v České republice, v případě reciprocity s tímto státem".

8. Čl. 8 včetně poznámky pod čarou č. 8) zní : "Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 8)

Čl.3

Vyhláška hlavního města Prahy č. 6/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/199l Sb. hl. m. Prahy se mění a doplňuje takto :

1. V čl. 1 odst. 2 poznámka pod čarou č. 2) zní : "2) zákon ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů"

2. V čl. 2 písm. a) poznámka pod čarou č. 3) zní : "3) § 1 odst. 1 vyhlášky č. 117/1991 Sb. o pořádání veřejných produkcí"

3. V čl. 2 písm. a) poznámka pod čarou č. 4) zní : "4) § 1 odst. 1 vyhlášky č. 117/1991 Sb. o pořádání veřejných produkcí"

4. V čl. 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1. Za takto označený odstavec 1 se doplňuje nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č.7) zní : "Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, IČO, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky 7)
5. Dosavadní odkazy pod čarou č. 8 a 9 se označují jako č. 9 a 10

6. Čl. 10 včetně poznámky pod čarou č. 10) zní : "Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 8)

Čl.4

Vyhláška hlavního města č. 7/1991 Sb. hl. m.Prahy o místním poplatku z ubytovacích kapacit v rekreačních a vzdělávacích zařízení, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy se mění a doplňuje takto :

1. V čl. 1 odst. 2 poznámka pod čarou č. 2) zní : "2) zákon ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů"

2. V čl. 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1. Za takto označený odstavec 1 se doplňuje nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3) zní :
"Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, IČO, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky 3)

3. Dosavadní poznámky pod čarou č. 3, 4 a 5 se označují jako č. 4, 5 a 6

4. Čl. 10 včetně poznámky pod čarou č. 6) zní : "Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 8)

Čl.5

Vyhláška hlavního města Prahy č. 8/1991 Sb. hl. m. Prahy o dislokačním poplatku ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy se zrušuje.

Čl.6

Vyhláška hlavního města Prahy č. 11/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků se mění a doplňuje takto :

1. V čl. 1 odst. 2 poznámka pod čarou č. 2) zní : "2) zákon ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů"

2. V čl.5 se za odstavec 3 doplňuje nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 4) zní : "Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, IČO, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky 4)

3. Dosavadní poznámky pod čarou č.4 a 5 se označují jako č. 5 a 6.

4. V čl. 9 odst. 1 se za první větu doplňuje druhá věta, která zní: "Správu poplatku na území městské části Praha 1 a 2 a správu poplatků u hotelů * až ***** na území celé Prahy vykonává hlavní město Praha".

5. V čl. 9 odst. 2 zní : "Pokud správu tohoto poplatku vykonávají dle čl. 9 odst. 1 městské části hlavního města Prahy, je 70 % výnosu poplatku příjmem rozpočtu příslušné městské části. Zbývajících 30 % převedou z každého měsíčního výnosu na účet hlavního města Prahy a to do konce následujícího měsíce. Vykonává-li správu poplatku hlavní město Praha je výnos poplatku příjmem rozpočtu hlavního města Prahy".

6. Čl. 10 včetně poznámky pod čarou č. 6) zní : "Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 6)

Čl.7

Vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z reklamních zařízení, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy se mění a doplňuje takto :

1. V čl. 1 odst. 2 poznámka pod čarou č. 2) zní :
"2) zákon ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů"

2. Čl. 4 včetně poznámky pod čarou č.3) zní : "1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku provádění reklamy nejpozději 15 dní před jejím zahájením (uveřejněním).

2) Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, IČO, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky 3)

3) Na reklamním zařízení bude uveden název subjektu, který reklamu provozuje."

3. Dosavadní poznámky pod čarou č. 3 a 4 se označují jako č. 4 a 5.

4. V čl. 7 odst. 1 druhá věta zní : "Správu poplatku na území městské části Praha 1 a 2 vykonává hlavní město Praha, které vykonává správu poplatku rovněž v případě, že reklamní zařízení je provozováno prostřednictvím dopravních prostředků".

5. Čl. 8 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní : "Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 5)

Čl.8

Vyhláška hlavního města Prahy č. 18/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za rekreační pobyt, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy se mění a doplňuje takto :

1. V čl. 1 odst. 2 poznámka pod čarou č. 3 zní : "3) zákon ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů"

2. Za čl. 3 se vkládá nový čl. 3a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4) zní : "čl. 3a
Ohlašovací povinnost

1. Ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování), v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti (ubytování).

2. Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, IČO, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky, počet lůžek sloužících k ubytování a místo ubytovacího zařízení 4).

3. V čl. 7 odst. 1 se doplňuje druhá věta, která zní : "Správu poplatku na území městské části Praha 1 a 2 a správu poplatků u hotelů * až ***** na území celé Prahy vykonává hlavní město Praha" 4. V čl. 7 odst. 2 zní : "Pokud správu poplatku dle čl. 7 odst. 1 vykonávají městské části, je 50 % výnosu poplatku příjmem rozpočtu příslušné městské části. Zbývajících 50 % převedou z každého měsíčního výnosu na účet hlavního města Prahy, a to do konce následujícího měsíce. Vykonává-li správu hlavní město Praha, je výnos poplatku příjmem rozpočtu hlavního města Prahy".

5. Dosavadní poznámky pod čarou č. 4, 5, 6 a 7 se označují jako č. 5, 6, 7 a 8

6. Čl. 8 včetně poznámky pod čarou č. 8) zní : "Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 8)

Čl.9

Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se zmocňuje, aby ve Sbírce obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy vyhlásila úplné znění vyhlášek o místních poplatcích, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených pozdějšími předpisy.

Čl.10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


3) § 33 zákona ČNR č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů."
4) § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů". 5) § 37 a 37a zákona ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
6) § 37 a § 37 a) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů". 7)§ 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 8) § 37 a § 37 a) zákona ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů". 10) § 37 a § 37 a) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů".

Rušící vyhlášky / nařízení

27/2003 Obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy