Vyhláška č. 18/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje Statut hlavního města Prahy – II. část
Číslo 18/1994
Sbírka 06/1994
Datum vydání 24.02.1994
Datum účinnosti 24.02.1994
Datum zrušení 01.01.1997
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24.2 1994 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č.8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1


Statut hlavního města Prahy - II. část č.1 6/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

Za čl.3i se doplňuje nový čl.3j, který zní:

" Čl.3j

Městské části Praha - Jihozápadní Město se z vlastnictví hlavního města Prahy svěřuje tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ---------------------------------------------------- Jinonice 2174

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner , v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

 

Rušící vyhlášky / nařízení

76/1996 Vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy