Nařízení č. 19/2006 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2006 Sb. hl. m.Prahy
Číslo 19/2006
Sbírka 13
Datum vydání 28.11.2006
Datum účinnosti 20.12.2006
Datum zrušení 29.06.2011
Důvod zrušení vydání nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Plné znění

        Nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení       č. 5/2006 Sb. hl.m. Prahy, se mění  takto:

 

 

 

 

 

 

       Rada  hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 11. 2006 podle § 44 odst. 2 zákona                č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a  § 18 zákona    č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.280/1997 Sb.,  zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., vydat toto nařízení:

 

                                                                   Čl. I

 

        Nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení       č. 5/2006 Sb. hl.m. Prahy, se mění  takto:

 

1. V § 7 odst. 1 se za slovo "kamelotů," vkládají slova "na prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání, po dobu 2 hodin před jejich zahájením s maximálním záborem prostranství do 2 m2 a bez omezení pohybu chodců,"

2. Příloha č. 1 zní:

(viz připojená příloha)

 Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. prosince 2006.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

9/2011 Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

14/2007 Obecně závazná vyhláška č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy